مقاله طراحي الگوي توانمندسازي فرماندهان و مديران ناجا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: طراحي الگوي توانمندسازي فرماندهان و مديران ناجا
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازي پليس
مقاله مديريت منابع انساني پليس
مقاله الگوي توانمندسازي
مقاله فرماندهان پليس
مقاله مديران پليس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي مقدم اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي پژوهش حاضر دستيابي به الگوي توانمندسازي فرماندهان و مديران ناجا است. روش تحقيق، اکتشافي و جامعه آماري شامل۳۸۰۰ نفر از فرماندهان و مديران عالي، مياني و عملياتي ناجا مي باشند. تعداد ۱۱۰۰ نفر از آنان با روش نمونه گيري طبقه اي بعنوان نمونه هاي تحقيق تعيين شدند. با استفاده از آزمون هاي کولموگروف – اسميرنوف، فريدمن و کروسکال واليس داده هاي گردآوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد که ۲۷ عامل با ميانگيني حدود ۶۰ تا ۸۷ در مقياس ۱۰۰ درجه اي بر توانمندسازي فرماندهان و مديران ناجا تاثير دارند. اين عوامل در قالب ۳ بعد و ۸ گروه عبارتند از:
بعد فردي شامل: گروه عوامل روان شناختي، اسلامي، انقلابي و حرفه اي؛
بعد سازماني شامل: راهبردهاي مديريتي، ساختاري و ماهيت سازماني؛
بعد محيطي شامل: محيط حقوقي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي، اجتماعي.
در بين ۲۷ عامل، ۳ عامل ايمان، ظلم ستيزي و مردم داري بيشترين تاثير را داشته اند و ۳ عامل ساختار، محيط اجتماعي، سياسي و سبک رهبري کمترين تاثير را داشته اند.