مقاله طراحي الگوي حكمراني خوب بر پايه نظريه سيستم هاي باز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه علوم مديريت ايران از صفحه ۸۵ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: طراحي الگوي حكمراني خوب بر پايه نظريه سيستم هاي باز
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حكمراني خوب
مقاله سيستم
مقاله تصميم گيري
مقاله كارايي
مقاله اثربخشي
مقاله تعادل
مقاله سيستم استنتاج فازي
مقاله پايگاه قواعد فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاسبي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: نفري ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از دغدغه هاي اصلي كشورهاي در حال توسعه قرار گرفتن در مسير توسعه و توسعه يافتگي است. عدم رشد اقتصادي، فقر و فقدان پاسخگويي، فساد و عدم حاكميت قانون ازجمله چالشهايي است كه اين كشورها با آن مواجه اند. از سوي ديگر مطالعات توسعه و آمارهاي سازمانهاي جهاني بيانگر آن است كه از مهمترين عوامل رشد و توسعه كشورها، «حكمراني خوب» است. چنانكه حكمراني خوب را بنيان توسعه خوانده اند. مقاله پيش رو ضمن مروري بر ادبيات حكمراني، با جمع بندي تعاريف حكمراني و با نگاهي تازه به بازخواني اين مقوله مي پردازد. در اين راستا با بهره گيري از مفهوم «تصميم گيري» به عنوان جوهره حكمراني، سه ويژگي اصلي حكمراني خوب يعني « كارايي »، « اثربخشي» و « تعادل» مطرح مي گردد. الگوي پيشنهادي با رهيافتي فرايندي – غايتمندانه، حكمراني خوب را سيستمي متشكل از ويژگيهاي فرايندي (ابزاري) و غايتمندانه (ارزشي) در تمام حوزه هاي اداري، اقتصادي، سياسي و اجتماعي معرفي مي نمايد كه مي بايست انواع نهادهاي نظام سياسي بنابر موقعيت هر كشور در ايجاد آن نقش ايفا نمايند. به سخن ديگر توسعه حاصل تعادل و روند افزايشي كارايي و اثربخشي است. با بكارگيري منطق فازي و طراحي سيستم استنتاج فازي، اين امكان فراهم شده است كه الگوي مذكور در شرايط واقعي مورد بهره برداري قرار گيرد. با كمك اين ابزار، پژوهشگران، مديران و دولتمردان قادر خواهند بود وضعيت حكمراني كشور را در اوضاع و احوال كنوني شناسايي نمايند و از طريق تغيير در مولفه هايي كه از اهميت بيشتري برخوردارند، آينده را تحليل و در راستاي بهبود آن تلاش كنند .