مقاله طراحي الگوي رياضي مسيريابي موجودي ها در زنجيره تامين با بررسي موردي در شركت دونارخزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: طراحي الگوي رياضي مسيريابي موجودي ها در زنجيره تامين با بررسي موردي در شركت دونارخزر
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسيريابي موجودي
مقاله زنجيره تامين
مقاله توزيع ناب
مقاله رياضي عدد صحيح
مقاله متوسط گيري فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي زنجيراني داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: اسعدي آقاجري مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هماهنگي و يكپارچه سازي مراحل و رده هاي مختلف در يك زنجيره تامين، به تعادل مبادلات بين مراكز و دسترسي به عملكرد برتر در آن زنجيره خواهد انجاميد. با توجه به رابطه معكوس ميان دو دسته هزينه هاي موجودي و هزينه هاي حمل و نقل، مسيريابي موجودي ها، به مسأله هماهنگي موثر سياست هاي بازپرسازي و برنامه هاي توزيع موجودي ها در سطح مراكز يك زنجيره تمركز دارد. در واقع مسيريابي موجودي دو جزء مهم از زنجيره تامين، يعني فعاليت هاي حمل و نقل وكنترل موجودي را ادغام مي نمايد. در مسيريابي موجودي ها، يك يا چند مركز توزيع موجودي به موازات مجموعه اي متفاوت و غالبا پرشمار از مراكز فروش كه هر يك داراي نرخ تقاضاي بخصوصي مي باشند، وجود خواهد داشت. مقاله حاضر، هماهنگ سازي دو مولفه مهم حمل و نقل و كنترل موجودي زنجيره هاي تامين را در قالب يك مدل برنامه ريزي رياضي عدد صحيح به تصوير كشيده است. در بخش اول مقاله، به بيان مساله و اهميت آن پرداخته شده، دسته بندي و مرور مطالعات مرتبط با مباني تئوريك مساله در بخش دوم ارايه شده است. بخش سوم، به تبيين الگوي رياضي طراحي شده، روش هاي جمع آوري اطلاعات و شيوه هاي محاسبه پارامترهاي مدل پرداخته و بالاخره در بخش پاياني مقاله، تحليل جواب ها و نتايج عددي حاصل از اجراي مدل در بررسي موردي يك زنجيره تامين تجاري ارايه شده است.