مقاله طراحي الگوي مديريت پليس جامعه محور در جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۵۴ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: طراحي الگوي مديريت پليس جامعه محور در جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت پليس جامعه محور
مقاله سازمان پليس
مقاله نظريه پليس جامعه محور
مقاله مشارکت اجتماعي
مقاله مديران و فرماندهان عالي ناجا
مقاله مساله محوري پليس
مقاله نظارت همگاني
مقاله اعتماد عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحي سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش به بررسي شناخت عوامل موثر بر رويکرد مديريت پليس جامعه محور در جمهوري اسلامي ايران به منظور طراحي الگوي بومي اين رويکرد مي پردازد.
روش: نوع پژوهش کاربردي و روش پژوهش توصيفي پيمايشي است. جامعه آماري شامل کليه فرماندهان و مديران عالي ناجا است؛ از بين آنها به روش جدول نمونه گيري کوجيو مورگان ۱۱۵ نفر انتخاب گرديده است. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته که روايي آن مورد تاييد اساتيد و صاحب نظران بوده و پايايي آن با استفاده از آلفاي کرونباخ تعيين شده (α=۰٫۸۶۱۴) مورد تاييد قرار گرفته است. براي تحليل داده ها از آزمون T (يک طرفه)، آزمون کلموگروف و اسميرونوف، آزمون همبستگي پيرسون و آزمون کندال تا اوبي با استفاده از نرم افزار SPSS و همچنين براي آزمون الگوي تحليلي پژوهش از نرم افزار ليزرل تحليل عاملي صورت گرفته است. در اين پژوهش عوامل و متغيرهاي درون سازماني و برون سازماني نظير منابع انساني، ساختار سازماني، فناوري اطلاعات، حرفه اي بودن پليس، سبک رهبري، توانمندي هاي رهبري، فرهنگ سازماني، انتظارات مردم از پليس، انتظارات حاکميت از پليس، مشارکت اجتماعي، نظارت همگاني، مساله محوري پليس، اعتماد عمومي، قانون محوري پليس و اقتدار پليس به عنوان عوامل تاثيرگذار بر رويکرد پليس جامعه محور در ايران تعيين شده اند.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان مي دهد که کليه عوامل و متغيرهاي پيش بيني شده در تحقيق با رويکرد پليس جامعه محور ارتباط معناداري را نشان مي دهد و بر آن نيز تاثيرگذار مي باشد.
نتيجه گيري: الگوي پردازش يافته ها پژوهش نشان مي دهد که عوامل برون سازماني با رويکرد پليس جامعه محور و عوامل درون سازماني ارتباط مستقيم داشته و عوامل درون سازماني با رويکرد پليس جامعه محور رابطه معکوس را نشان مي دهد.