مقاله طراحي الگوي مناسب ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشته هاي گروه هنر آموزش فني و حرفه اي بر اساس مطالعه تطبيقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات برنامه درسي از صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: طراحي الگوي مناسب ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشته هاي گروه هنر آموزش فني و حرفه اي بر اساس مطالعه تطبيقي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
مقاله قابليت هنري
مقاله آموزش فني و حرفه اي
مقاله الگو
مقاله نشانگر
مقاله تطبيق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزامحمدي محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف طراحي و اعتباريابي الگوي مناسب ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رشته هاي گروه هنر آموزش هاي فني و حرفه اي و به روش پيمايشي انجام گرفته است. براي گردآوري داده هاي تحقيق از ابزار مصاحبه سازمان يافته استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق شامل کليه معلمان هنر هنرستان هاي فني وحرفه اي و کار و دانش شهر تهران و متخصصان آموزش هنر در سطح دانشگاه هاي شهر تهران مي شود. براي تحليل داده هاي تحقيق از روش تحليل کيفي استفاده شده است. يافته هاي تحقيق بر اساس سوالات پژوهش به شرح زير مي باشند: با توجه به مطالعه ادبيات و پيشينه موجود درباره ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشته هاي هنر و بررسي وضعيت موجود ارزشيابي پيشرفت تحصيلي اين حوزه در جهان و ايران الگوي مزبور شامل مولفه هاي زير طراحي و پس از اصلاحات مورد نظر پاسخگويان، نهايي شده است: مباني (فلسفي و علمي)؛ اصول (ارزشيابي همه جوانب وجودي شاگرد، پيوستگي برنامه درسي، تدريس يادگيري و ارزشيابي، فرايندمداري، تنوع روش ها و ابزارهاي ارزشيابي، مداومت و عينيت)؛ اهداف (بهبود مداوم فرايند ياددهي و يادگيري، تلاش براي مشخص کردن قابليت هاي هنري شاگردان در ابعاد شناختي عاطفي و مهارتي و ايجاد زمينه هاي لازم براي استفاده از ابزارهاي گوناگون در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رشته هاي هنر)؛ رويکردها (عينيت گرا، ذهنيت گرا و ترکيبي) و روش ها (پورت فوليو، ژوژمان، خود-ارزشيابي، آزمون هاي عملکردي و آزمون هاي مداد کاغذي). بر اساس ادبيات و پيشينه تحقيق، براي هر يک از ابعاد سه گانه فوق، مجموعه اي از نشانگرهاي تدوين و پس از اخذ نظرات پاسخگويان و انجام اصلاحات لازم، تعداد ۳۰ نشانگر (۱۲ نشانگر در بعد شناختي، ۹ نشانگر در بعد عاطفي و ۹ نشانگر در بعد مهارتي) به صورت نهايي ارایه شد.