مقاله طراحي الگوي نظري تعيين حد بهينه مداخله در بازار ارز ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۵۵ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: طراحي الگوي نظري تعيين حد بهينه مداخله در بازار ارز ايران
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ ارز
مقاله مداخله ارزي
مقاله برنامه اهليگ
مقاله برنامه ريزي غيرخطي پوياي تصادفي
مقاله لگاريتم خطي کردن
مقاله بازار ارز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگرد هاجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله طراحي الگوي نظري تعيين حد بهينه مداخله در بازار ارز ايران است که براي نخستين بار در ايران انجام مي پذيرد. حجم بهينه مداخله ارزي، سازگار بودن مداخله با ديگر سياست ها و مد نظر قرار ندادن عمل مداخله به عنوان يک ابزار مستقل سياستي، سه قاعده يک هرم هستند که در صورت فقدان هر کدام، مرکز ثقل هرم (تعادل هاي اقتصادي) از بين خواهد رفت. الگوي مورد استفاده يک الگوي برنامه ريزي غيرخطي پويا با توابع تصادفي پيوسته است. نتيجه حل الگو نشان مي دهد که انتخاب بهترين حجم مداخله ارزي، به هدف هاي اقتصادي سياست گذاران و مقام هاي پولي، نرخ ارز زمان حال و نرخ ارز آتي انتظاري مقام هاي دولتي بستگي دارد.