مقاله طراحي اکولوژيکي در سکونت گاه هاي دامنه رشته کوههاي زاگرس نمونه موردي: شهر ايلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم محيطي از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: طراحي اکولوژيکي در سکونت گاه هاي دامنه رشته کوههاي زاگرس نمونه موردي: شهر ايلام
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منظر
مقاله ايلام
مقاله رشته کوه زاگرس
مقاله زيست بوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: پشوتني زاده آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: وثيق بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر ايلام با قرار گرفتن در منطقه زاگرس مياني، يکي از عمده ترين سکونت گاه هاي اين سلسله جبال محسوب مي شود. تلاش عمده اين مقاله طراحي اکولوژيکي خطوط اصلي منظر محدوده هاي مورد نظر و شناسايي و آسيب شناسي آن در راستاي ايجاد بستري براي برنامه ريزي و تکميل زيستي اين سکونت گاه هاي دامنه رشته کوه هاي زاگرس در ارتباط با پيرامون شهر ايلام است. شکل هاي سکونتي و زمينه گياهي اين اماکن، به عنوان نقطه شروع براي تشريح منظر شهري و پيرامون شهري ايلام درنظر گرفته شده و نوشتار بر اساس روش تحليلي – توصيفي تدوين گرديده است. آن چه از اين تحقيق حاصل مي شود آن است که رابطه بين منظر و سکونت گاه هاي عمده پهنه هاي مورد بررسي مقاله، علي رغم ارتباط اکولوژيکي، تحت فرسايشي تدريجي قرار گرفته است، به گونه اي که با ادامه اين روند ممکن است، منابع اکولوژيکي اين پهنه جغرافيايي نتواند نقش گذشته خود را در منظر و زيست بوم اين نقاط بخوبي ايفا کند و لذا احيا منظر شهري و پيرامون شهري ايلام با توجه به منظر کلي منطقه، خواهد توانست در ادامه حيات اکولوژيکي اين گونه هاي سکونت بسيار مفيد واقع شود.