مقاله طراحي بافت غضروف انساني از تمايز سلولهاي بنيادي مشتق از بافت چربي تحت تاثير BMP – 6 بر داربست آلژينات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal از صفحه ۱۱۸ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: طراحي بافت غضروف انساني از تمايز سلولهاي بنيادي مشتق از بافت چربي تحت تاثير BMP – 6 بر داربست آلژينات
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول هاي بنيادي مشتق از چربي
مقاله آلژينات
مقاله BMP – 6
مقاله مهندسي بافت
مقاله کندروژنز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي بني بتول
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نادعلي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقت فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: حق جو شقايق
جناب آقای / سرکار خانم: گوهريان وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي تاثير فاکتور رشد BMP – 6 در روند کندروژنز سلول هاي بنيادي مشتق از بافت چربي در داربست آلژينات.
مواد و روش ها: سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از بافت چربي زير جلدي براي القاي کندروژنز در گروه آزمايشي در محيط کشت کندروژنيک تحت تاثيرفاکتور رشد BMP – 6 و بر داربست آلژينات، به مدت سه هفته کشت داده شد. در گروه کنترل محيط کشت فاقد BMP – 6 به کار برده شد. نمونه هاي حاصل با روش هاي ايمونوهيستوشيمي و RT – PCR از نظر ويژگي هاي غضروف بررسي شد.
يافته ها: نتايج بررسي ها با روش ايمونوهيستوشيمي، وجود ترکيبات اختصاصي بافت غضروفي مانند کلاژن نوع اا و آگريکان در ماتريکس ترشح شده در داربست آلژينات تحت تاثيرفاکتور رشدBMP – 6  را مشخص کرد. به علاوه با بررسي نتايجRT – PCR  بيان ژن هاي کلاژن نوع اا و آگريکان در سلول هاي تمايز يافته تحت تاثير فاکتور رشدBMP – 6 تاييد شد.
نتيجه گيري: در تحقيق حاضر سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از بافت چربي تحت تاثير محيط کشت کندروژنيک حاوي فاکتور رشد BMP – 6 در داربست آلژينات به سلول هاي غضروفي تمايز يافتند و مشخص شد که مي توان ازسلول هاي بنيادي مشتق از چربي براي طراحي بافت غضروفي در داربست آلژينات استفاده نمود.