مقاله طراحي حداقل مجموعه داده هاي ديابت شيرين: مبناي شاخص هاي اثربخشي مديريت ديابت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۳۳۰ تا ۳۴۰ منتشر شده است.
نام: طراحي حداقل مجموعه داده هاي ديابت شيرين: مبناي شاخص هاي اثربخشي مديريت ديابت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت شيرين
مقاله اثربخشي مديريت
مقاله داده ها
مقاله طراحي
مقاله شاخص ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني اعظم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: جهانبخش مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اندازه گيري اثربخشي مديريت بيماري ديابت که خود مشتمل بر فرايند کيفيت مراقبت، پيامدهاي بهداشتي و نحوه پاسخ دهي به مراقبت است، قبل از هر چيز يک تعريف چارچوبي مفهومي درباره اين بيماري جهان شمول را مي طلبد. مجموعه حداقل داده هاي MDS (Minimum Data Set) ديابت از طريق به کارگيري عناصر اطلاعاتي استاندارد، همراه با تعاريف يگانه و تدارک شاخص هاي اثربخشي مديريت ديابت به ايجاد اين چارچوب مي انجامد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه حداقل مجموعه داده هاي ديابت به عنوان مبناي شاخص هاي اثربخشي مديريت ديابت در كشورهاي آمريكا، استراليا، اسكاتلند، فنلاند و در نهايت ارايه الگو براي ايران انجام شد.
روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع كاربردي بود که به صورت توصيفي انجام شد. در اين پژوهش ابتدا با استفاده از پرسش نامه و چك ليست به بررسي MDS ديابت در شهر تهران پرداخته شد و روايي ابزار مذکور توسط استادان متخصص و پايايي آن از طريق آزمون مجدد به تاييد رسيد. سپس MDS ديابت در كشورهاي منتخب از طريق متون چاپي و الکترونيکي مورد مطالعه قرار گرفت و در نهايت الگوي پيشنهادي بر اساس نياز کشور طراحي و با استفاده از تكنيك دلفي به نظر خواهي از صاحب نظران در اختيار آن ها گذاشته شد. تحليل داده ها در مرحله بررسي MDS ديابت در كشورهاي منتخب با استفاده از جداول تطبيقي، تعيين وجوه اشتراك و افتراق مجموعه داده ها و در مرحله اعتباريابي الگو با استفاده از آمار توصيفي در حد تعيين فراواني مطلق و نسبي انجام گرديد.
يافته ها: الگوي حداقل مجموعه داده هاي ديابت در قالب ۱۲ فرم و شاخص هاي اثربخشي مديريت ديابت بر گرفته از آن طي اجراي تكنيك دلفي با ۹۸ درصد فراواني مورد تاييد واقع شد.
نتيجه گيري: MDS ديابت با فراهم آوردن امکان مراقبت مستمر از بيماران، ايجاد ارتباط بين ارايه دهندگان مراقبت و تحليل اثربخشي مراقبت فرد بيمار و جامعه بيماران مبتلا به ديابت منجر به کنترل و پيشگيري ديابت خواهد شد.
بنابراين، به کارگيري MDS ديابت در قالب فرم هاي طراحي شده، استخراج شاخص هاي شناسايي بيماران، شاخص هاي اثربخشي فرايند مراقبت و کيفيت خدمات ارايه شده و شاخص هاي پيامدهاي به دست آمده، منتج به تضمين و ارتقاي مديريت ديابت مي گردد.