مقاله طراحي روشي بر مبناي تلفيق مدل هاي مفهومي سنجش کيفيت خدمت با استفاده از فنون تصميم گيري چند معياره: مطالعه موردي بيمارستان هاي شهرستان شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در طب جنوب از صفحه ۲۷۳ تا ۲۷۹ منتشر شده است.
نام: طراحي روشي بر مبناي تلفيق مدل هاي مفهومي سنجش کيفيت خدمت با استفاده از فنون تصميم گيري چند معياره: مطالعه موردي بيمارستان هاي شهرستان شيراز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت خدمت
مقاله بهداشت و درمان
مقاله مدل سازي معادلات ساختاري
مقاله مشتري مداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهبندرزاده حميد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي زنجيراني داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي باغ ملايي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: رمز موفقيت سازمان هاي خدماتي را مي توان در مشتري  مداري و توجه به کيفيت خدمت جستجو کرد. به دليل اهميت کيفيت خدمت در صنايع خدماتي و آثار برجسته آن بر خشنودي مشتري، همواره اين سوال مطرح مي شود که چگونه مي توان کيفيت خدمت را مورد سنجش قرار داد. پژوهش حاضر درصدد ارايه مدلي جهت سنجش کيفيت خدمت در بخش بهداشت و درمان است.
مواد و روش ها: با بررسي ادبيات پژوهش، ابعاد و مولفه هاي سنجش کيفيت خدمت در بخش بهداشت و درمان شناسايي گرديد. پس از پالايش ابعاد، به جمع آوري داده از بيماران بيمارستان ها با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي اقدام گرديد. به منظور تحليل داده ها از رويکرد مدل سازي معادلات ساختاري بهره گيري شده است.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که ابعاد مدل پيشنهادي از پايايي و روايي بالايي جهت سنجش کيفيت خدمت در بخش بهداشت و درمان برخوردارند.
نتيجه گيري: قابليت اطمينان، پاسخگويي، تضمين، همدلي، جو و محسوسات، پيامد و مسووليت اجتماعي را مي توان از ابعاد کيفيت خدمت در بخش بهداشت و درمان به شمار آورد.