مقاله طراحي سازمان کشاورزان بر اساس توافق سنجي نظرات صاحب نظران ترويج کشاورزي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در علوم كشاورزي ايران از صفحه ۹۹۵ تا ۱۰۰۶ منتشر شده است.
نام: طراحي سازمان کشاورزان بر اساس توافق سنجي نظرات صاحب نظران ترويج کشاورزي کشور
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان کشاورزان
مقاله مشارکت مردمي
مقاله تشکل هاي غير دولتي
مقاله ترويج کشاورزي
مقاله توسعه کشاورزي پايدار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظريفيان شاپور
جناب آقای / سرکار خانم: ملك محمدي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه با توجه به افزايش جمعيت جهان، رشد بيکاري و گرسنگي در سطح کشورهاي مختلف، برنامه هاي توسعه کشاورزي از اهميت بالايي برخوردار شده است. مطالعات سازمان خواروبار و کشاورزي سازمان ملل متحد نشان داده که نظام هاي ترويج و تحقيقات کشاورزي با توجه به کمبوده او محدوديت ها، بدون مشارکت واقعي کشاورزان، در رسيدن به اهداف توسعه کشاورزي پايدار موفق نخواهند شد. فائو در دو دهه اخير با توجه به تجربيات موفق سازمانهاي کشاورزان بعنوان يک تشکل غير دولتي درکشورهاي مختلف، جلب مشارکت کشاورزان را در رهيافت هاي مشارکتي از طريق اين سازمانها بعنوان يک راه حل مورد حمايت قرار داده است. در اين تحقيق علي ارتباطي – پيمايشي ابتدا به شناسايي ويژگيها سازمان هاي کشاورزان بعنوان تشکل هاي غير دولتي کشاورزان در کشورهاي مختلف پرداخته شد. جهت دستيابي به ويژگيهاي مطابق با شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جوامع روستايي کشورمان به بررسي ميزان توافق ۹۳ نفر از خبرگان ترويج در بخش اجرايي و دانشگاهي (به روش تمام شماري ) در مورد ويژگيهاي استخراج شده در الگوي نظري توسط پرسشنامه با سوالات بسته پرداخته شد. پس ازحذف ويژگيهاي مورد اختلاف بين صاحب نظران با استفاده از آزمونهاي ناپارامتري کروسکال واليس و من ويت ني، مدل ميداني سازمان کشاورزان در ايران ارايه گرديد. نتايج نشان داد: از بين ۵۲ ويژگي استخراج شده از مطالعه سازمانهاي کشاورزان در کشورهاي مختلف پس از حذف ويژگيهايي که ميانگين اختلاف نظرات تحت تاثير بيش از يک متغير شخصيتي معني دار شده بودند، ۴۰ ويژگي در مدل ميداني باقي ماندند. هيات مديره انتخابي، فعاليتهاي اطلاع رساني و بازاريابي، معرفي نماينده درسياستگذاريهاي ترويج و تحقيقات کشاورزي منطقه اي، عضويت داوطلبانه کشاورزان، معرفي نماينده درسياست گذاري هاي ترويج و تحقيقات کشاورزي ملي، بازخورد نتايج طرحهاي کشاورزي به مراکز پژوهشي ومسوولان ذي ربط و حق مشارکت مساوي زنان و مردان عضو، بخشي از ويژگيهائي مورد توافق بودندکه بترتيب در اولويت اول تا دهم قرار گرفتند.جهت طراحي ساختار و عملکرد براي شناسايي ويژگيهاي سازگار با هم از تکنيک تحليل عاملي با چرخش وريماکس استفاده شد. درنهايت تعداد ۳۰ متغير در ۶ عامل: مشارکت، خدمات، عملکرد، منابع، سياسي و تشکيلات دسته بندي شدند. يک ويژگي در دو عامل قرار گرفت و ۹ متغير به علت بارعاملي کمتر از  0.5حذف شدند.