مقاله طراحي سامانه اطلاعاتي صندوق رفاه دانشجويان و راهكارهاي اجرايي آن بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره در دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۸۲ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: طراحي سامانه اطلاعاتي صندوق رفاه دانشجويان و راهكارهاي اجرايي آن بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره در دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي
مقاله سامانه اطلاعاتي
مقاله طراحي
مقاله صندوق رفاه دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همت فر محمود
جناب آقای / سرکار خانم: واصفيان فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: حمزه پور فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف كلي اين پژوهش طراحي سامانه اطلاعاتي صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي و راهكارهاي اجرايي آن بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره مي باشد. بدين منظور به بررسي وضعيت موجود و مطلوب عملكرد صندوق رفاه دانشجويان از ديدگاه مديران صندوق رفاه و مديران مالي مناطق دوازده گانه دانشگاه آزاد اسلامي پرداخته شد. پژوهش كاربردي بوده و از روش توصيفي- پيمايشي استفاده شده است. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. پرسشنامه مشتمل بر ۷۲ سوال بسته پاسخ بر اساس مقياس پنج درجه اي ليكرت (۱-۵) كه معرف خيلي كم تا خيلي زياد مي باشد در دو بخش وضعيت موجود و مطلوب است. هر دسته از سوال هاي پرسشنامه يكي از سوال هاي پژوهش را سنجيده است. پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ ۸۶/۰ برآورد شد. روايي پرسشنامه از نوع روايي محتوا با استفاده از نظرات اساتيد و پنج نفر از متخصصين دانشگاهي مورد تاييد قرار گرفت. نمونه آماري مشتمل بر ۱۵۰ نفر از مديران صندوق رفاه و مالي مناطق دوازده گانه دانشگاه آزاد اسلامي بود كه از طريق نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم انتخاب شدند. تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي و از طريق نرم افزار SPSS16 انجام پذيرفت. بر اين اساس، هفت پرسش تحقيقاتي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد از نظر مديران مالي و صندوق رفاه وضعيت موجود در سطح p≤۰/۰۵ پايين تر از سطح متوسط بوده و از وضعيت مطلوب فاصله بسياري دارد و طراحي سامانه اطلاعاتي صندوق رفاه دانشجويان ضروري است. همچنين نتايج مقايسه ميانگين نظرات آزمودني ها بر اساس سابقه خدمت و درجه واحد دانشگاهي تفاوت معنادار مشاهده شد. در نهايت بر اساس يافته هاي تحقيق سامانه اطلاعاتي صندوق رفاه دانشجويان طراحي گرديد كه با توجه به خلاء موجود استفاده از آن براي كليه واحدهاي دانشگاهي توصيه مي گردد.