مقاله طراحي سيستم ارزيابي عملکرد دانشکده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۵۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: طراحي سيستم ارزيابي عملکرد دانشکده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي ايران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي عملکرد
مقاله سيستم ارزيابي
مقاله ابعاد
مقاله مولفه
مقاله شاخص

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري افسر
جناب آقای / سرکار خانم: احساني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خبيري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مومني منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظام آموزش عالي هر کشور، نقش اصلي در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن کشور را به عهده دارد، از اين رو عامه مردم و دولت حساسيت زيادي به عملکرد آن دارند. هدف از انجام اين تحقيق طراحي سيستم جامع ارزيابي عملکرد دانشکده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي ايران است. با توجه به بررسي پژوهش هاي انجام شده، ۲۲ مولفه در قالب سه بعد ورودي، فرايند و خروجي و همچنين ۹۹۹ شاخص به منظور بررسي مناسب بودن مولفه هاي ارزيابي عملکرد ارايه شد و پس از آن مدل مفهومي تحقيق طراحي شد. در مرحله بعد، بر مبناي سيستم طراحي شده، پرسشنامه اوليه با مقياس پنج گزينه اي ليکرت طراحي و سپس بين خبرگان توزيع و جمع آوري شد و بر اساس نظر آنان پرسشنامه هاي شش گانه و چک ليست نهايي ارزيابي عملکرد با ۲۰۲ شاخص در مقياس پنج گزينه اي ليکرت به شرح زير تنظيم شد: هفت معيار ورودي با ۴۶ شاخص، هشت معيار فرايندي با ۶۵ شاخص، و هفت معيار خروجي با ۹۱ شاخص. روش تحقيق به لحاظ هدف توسعه اي و از جنبه نحوه گردآوري داده هاي مورد نياز، توصيفي از نوع پيمايشي بود. روايي ابزار اندازه گيري (پرسشنامه) با اعلام نظر خبرگان و پايايي آن با آلفاي کرونباخ و ضريب پايايي بيش از ۸۷/۰ تاييد شد. علاوه بر اين، از روش ميانگين وزني به منظور رتبه بندي مولفه ها و شاخص ها استفاده شد.