مقاله طراحي سيستم هوشمند تنظيم برنامه نوبت كاري پرستاري با استفاده از الگوريتم ژنتيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در حيات از صفحه ۲۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: طراحي سيستم هوشمند تنظيم برنامه نوبت كاري پرستاري با استفاده از الگوريتم ژنتيك
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي
مقاله زمان بندي
مقاله نوبت كاري
مقاله پرستاري
مقاله الگوريتم ژنتيك
مقاله سيستم هوشمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درويش آسيه
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدخواه فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: خياطي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: كيهانيان سينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تنظيم برنامه نوبت كاري پرستاري در دوره زماني مشخص به طوري كه نيازمندي هاي بيمارستان، پرستاران و بيماران را تحت پوشش قرار دهد، مساله اي چالش برانگيز براي مديران پرستاري است. مطالعه حاضر با هدف طراحي سيستم هوشمند تنظيم كننده برنامه نوبت  كاري پرستاران با استفاده از الگوريتم ژنتيك براي ارايه خدمت بهتر به بيماران و مقابله با مشكلات برنامه ريزي سنتي انجام گرفته است.
روش بررسي: اين مطالعه كاربردي و به منظور طراحي نرم افزار بوده و بر اساس داده هاي استخراج شده از برنامه هاي نوبت كاري و مصاحبه با مديران پرستاري در بيمارستان هاي آموزشي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شد. تجزيه و تحليل داده ها با تبديل روند برنامه ريزي فرد خبره به تابع رياضي و برنامه نويسي به روش الگوريتم ژنتيك با استفاده از نرم افزار Matlab و از طريق مقايسه برنامه هاي تهيه شده توسط فرد خبره و سيستم طراحي شده انجام گرفت.
يافته ها: مقايسه برنامه تهيه شده توسط فرد خبره در ۶ ماه و سيستم طراحي شده، ميزان ۵۷% بهبود كاهش هزينه يكنواختي چيدمان، ۹۳% صرفه جويي در زمان مدير پرستاري و همچنين رعايت عدالت بيشتر در تنظيم برنامه را نشان داد.
نتيجه گيري: تنظيم برنامه و زمان بندي نوبت كاري پرستاري توسط سيستم طراحي شده در مقايسه با فرد خبره از كارآيي بالايي برخوردار است و منجر به افزايش كارآيي مديران، افزايش رضايت شغلي پرستاران، كاهش معضل كار با گزارشات كاغذي و اهميت به تقاضاي كاركنان ضمن رعايت نيازهاي بيمارستان مي شود. از آنجا كه سيستم طراحي شده در اين پژوهش محدود به داده هاي اخذ شده از دو بخش مورد مطالعه از بيمارستان طبي كودكان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران مي باشد و قيود كمي را در نظر گرفته ايم، براي تعميم آن به بخش هاي ديگر نيازمند ايجاد تغييرات در برنامه نويسي بر اساس داده ها مي باشد. لذا توصيه مي شود مطالعه آتي براي طراحي سيستم مشابه با افزودن قيود به طوري كه برنامه تهيه شده، به دنياي واقعي نزديك تر شود و همچنين در بخش هاي مختلف بيمارستان قابل استفاده باشد، انجام پذيرد.