مقاله طراحي شهري سياست گذار و طراحي شهري طرح ريز الگوهايي عملياتي براي تدوين ابزارهاي هدايت و كنترل در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در صفه از صفحه ۵۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: طراحي شهري سياست گذار و طراحي شهري طرح ريز الگوهايي عملياتي براي تدوين ابزارهاي هدايت و كنترل در ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحي شهري
مقاله طراحي شهري سياست گذار
مقاله طراحي شهري طرح ريز
مقاله چارچوب طراحي شهري
مقاله طرح جامع سه بعدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلكار كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه گذشته گرايش به طراحي شهري- دانش هدايت تحولات شهري در جهت ارتقاي كيفي- با اقبال فزاينده اي در ايران روبه رو بوده است. طي اين دوره، به رغم ابهام در جايگاه قانوني و متولي رسمي طراحي شهري در كشور، دستگاه ها و سازمان هاي متعددي با عقد قراردادهاي گوناگون مسووليت تهيه انواع پروژه ها را به طراحان شهري واگذار كرده اند. با وجود تعداد قابل توجهي از قراردادهايي كه تاكنون در مورد پروژه هاي طراحي شهري منعقد شده است، هنوز چارچوب مرجع يا الگوي عملياتي همساني براي تدوين ابزارهاي گوناگون هدايت و كنترل توسعه كالبدي وجود ندارد كه كارفرمايان و طراحان بتوانند به طور نظام مند از آن استفاده كنند. چنانچه قرار باشد استفاده از دانش طراحي شهري در جهت هدايت و كنترل كالبدي شهرهاي كشور به صورت نهادينه درآيد، تهيه و پيشنهاد الگوهاي عملياتي جامع و متكي بر مطالعات نظري و تجارب اجرايي پشتيبان ضرورت تام مي يابد. هدف اين مقاله ارايه الگويي عملياتي براي استفاده در حوزه «طراحي شهري سياست گذار» و الگويي عملياتي براي استفاده در حوزه «طراحي شهري طرح ريز» است. الگوهاي پيشنهادي به دو سطح مياني (تدوين چارچوب طراحي شهري براي پاره شهر يا ناحيه) و خرد (تدوين طرح جامع سه بعدي براي سايت/ فضاي شهري) اختصاص دارند. براي تدوين الگوهاي پيشنهادي، در وهله نخست «ويراست اول» الگوها، از طريق مطالعات گسترده نظري، تهيه و پس از كاربرد آزمايشي در تعدادي از پروژه هاي اجرايي طي چند مرحله اصلاح و تكميل شد و نتايج در اين مقاله ارايه مي شود.