مقاله طراحي فرم جديد ارزيابي کيفيت تدريس نظري اساتيد بر اساس ديدگاههاي ذينفعان و اصول شش گانه دانش پژوهي گلاسيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۱۶۷ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: طراحي فرم جديد ارزيابي کيفيت تدريس نظري اساتيد بر اساس ديدگاههاي ذينفعان و اصول شش گانه دانش پژوهي گلاسيک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله استاد دانشگاه
مقاله تدريس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رئوفي شهين
جناب آقای / سرکار خانم: شيخيان علي
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: طراحي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کيفيت تدريس نظري اساتيد از عوامل مهم در ارزشيابي عملکرد آکادميک آنهاست و بررسي آن با استفاده از پرسش نامه مناسب از اهميت ويژه اي برخوردار است. لذا بر آن شديم که با نظرسنجي از کليه ذينفعان ارزشيابي در دانشگاه علوم پزشکي لرستان و با عنايت به اصول دانش پژوهي گلاسيک بهترين گزينه ها براي تدوين فرم جديد ارزشيابي تعيين کنيم.
روش کار: اين مطالعه از نوع توصيفي – مقطعي بوده و جامعه مورد مطالعه را کليه اساتيد، سه نفر مدير و کارشناس و ۴۲۰ نفر دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه تشکيل مي دادند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي مشتمل بر دو بخش بود. بخش اول شامل اطلاعات فردي شرکت کنندگان و بخش دوم شامل ۲۲ گويه مورد استفاده براي بررسي کيفيت تدريس نظري بود که نظر ذينفعان در مورد آنها در پنج درجه از بي نظر تا کاملا مناسب تقسيم بندي گرديد. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS11 انجام گرديد.
نتايج: نتايج نشان مي دهد که بيش از %۴۲ از شرکت کنندگان در پژوهش، استفاده از نظر دانشجويان در ارزيابي هيات علمي را کاملا مناسب مي دانند. از نظر کليه شرکت کنندگان در پژوهش، تسلط کافي بر موضوع درس، حضور به موقع در کلاس، برنامه ريزي جهت استفاده از تمام وقت کلاس و به کارگيري مثال هاي کاربردي حين درس بهترين گويه ها براي ارزيابي کيفيت تدريس نظري هستند.
نتيجه گيري: اکثريت ذينفعان موافق ارزشيابي کيفيت تدرس اساتيد توسط دانشجويان هستند، اما در عين حال اعتقاد دارند که برخي از گويه هاي فرم فعلي ارزيابي ضعيف هستند و بايستي حذف شوند. با انتخاب بهترين گويه ها و اصلاح آنها بر اساس اصول دانش پژوهي گلاسيک، فرم جديدي حاوي ۱۶ گويه براي ارزشيابي کيفيت تدريس نظري اساتيد طراحي گرديد.