مقاله طراحي فرم كوتاه مقياس بهروزي اجتماعي براي استفاده در نمونه هاي ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۱۷۹ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: طراحي فرم كوتاه مقياس بهروزي اجتماعي براي استفاده در نمونه هاي ايراني
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهروزي اجتماعي
مقاله فرم كوتاه مقياس بهروزي اجتماعي
مقاله روايي عاملي
مقاله تحليل عاملي اكتشافي
مقاله تحليل عاملي تاييدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوشن لو محسن
جناب آقای / سرکار خانم: قائدي غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: بهروزي اجتماعي، ارزشيابي فرد از شرايط جامعه و عملكرد خود در آن است. هدف پژوهش حاضر، طراحي فرم كوتاه يكي از پركاربردترين مقياس هاي بهروزي اجتماعي (Keyes, 1998) براي استفاده در نمونه هاي ايراني بود. استفاده از آزمون هاي خلاصه تر در مواقعي كه زمان و حوصله پاسخگويان اجازه استفاده از آزمون هاي بلندتر را نمي دهد سودمند است. طراحي اين فرم كوتاه اساسا بر مبناي ارتقاي روايي عاملي زيرمقياس هاي اين مقياس صورت گرفت.
روش تحقيق: نمونه مورد بررسي شامل ۴۵۴ دانشجو (۲۶۱ دختر و ۱۹۳ پسر) با ميانگين سني ۱۸/۲۲ سال بود. از همه شركت كننده ها خواسته شد تا به مقياس ۳۳ گويه اي بهروزي اجتماعي پاسخ دهند. براي تحليل داده ها از تحليل عاملي اكتشافي و تاييدي استفاده شد.
يافته ها و نتايج: نتايج تحليل ها از استفاده از ۱۸ گويه از ۳۳ گويه مقياس اصلي، به عنوان فرم كوتاه حمايت مي كند. فرم كوتاه مقياس بهروزي اجتماعي در نمونه دانشجويان ايراني از ساختار عاملي مطلوب و روشني برخوردار است و ويژگي هاي آن از فرم بلند اين مقياس بهتر است.