مقاله طراحي مداخله آموزشي براي افزايش فعاليت فيزيکي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي بر مبناي الگوي پريسيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در حيات از صفحه ۴۸ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: طراحي مداخله آموزشي براي افزايش فعاليت فيزيکي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي بر مبناي الگوي پريسيد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي پريسيد
مقاله مداخله آموزشي
مقاله فعاليت فيزيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استبصاري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي زاده داوود
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفايي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: فرح بخش محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در گزارش سلامت مردم تا سال ۲۰۱۰ افزايش فعاليت فيزيکي جوانان، در صدر اولويت هاي بهداشتي قرار گرفته است. فعاليت فيزيکي يکي از اجزاي سبک زندگي (lifestyle) مي باشد. بي تحرکي و فعاليت فيزيکي ناکافي در کنار تغذيه نامناسب منجر به افزايش بيماري هاي مزمن به خصوص بيماري هاي قلبي و عروقي، ديابت، پوکي استخوان و غيره مي شود. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان تاثير آموزش بر مبناي الگوي پريسيد(PRECEDE)  بر افزايش فعاليت فيزيكي در دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي انجام يافته است.
روش بررسي: اين مطالعه نيمه تجربي، يک مداخله آموزشي است که در مورد دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهر تنکابن در سال تحصيلي ۸۷ در دو گروه آزمون و شاهد (هر گروه ۳۰۰ نفر) انجام گرفت. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات شخصي، پرسشنامه بين المللي فعاليت فيزيكي (IPAQ) و پرسشنامه محقق ساخته مطابق با مراحل الگوي پريسيد بود. برنامه آموزشي طبق الگوي پريسيد اجرا شد و گروه آزمون، آموزش مورد نظر را دريافت نمود. قبل از مداخله آموزشي و ۲ ماه پس از مداخله دو گروه پرسشنامه هاي مربوط را تکميل کردند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و STATA، آزمون هاي t، Chi-Square، آزمون آناليز واريانس و رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت (a=0.05).
يافته ها: پس از مداخله آموزشي، ميانگين نمره عوامل مستعدكننده (آگاهي ۱۵ امتياز، گرش ۵ امتياز)، قادركننده (بهبود مهارت ۱۵ امتياز)، تقويت كننده (تشويق خانواده و معلمان) در زمينه فعاليت فيزيكي در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد، افزايش معنادار داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: يافته ها کارايي و تاثير سودمند مداخله آموزشي بر مبناي الگوي پريسيد در افزايش فعاليت فيزيكي در دانش آموزان را تاييد مي کند.