مقاله طراحي مدل انتخاب نيروي انساني با رويكرد داده كاوي (مورد: استخدام داوطلبان آزمون هاي ورودي يك بانك تجاري در ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مديريت فناوري اطلاعات از صفحه ۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل انتخاب نيروي انساني با رويكرد داده كاوي (مورد: استخدام داوطلبان آزمون هاي ورودي يك بانك تجاري در ايران)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داده كاوي
مقاله انتخاب نيروي انساني
مقاله درخت تصميم
مقاله دسته بندي
مقاله كشف دانش
مقاله مديريت منابع انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: سبط محمدوحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موفقيت يا شكست سازمان، ارتباط مستقيمي با چگونگي جذب و نگهداري منابع انساني آن دارد. اغلب در رابطه با برگزاري آزمون هاي ورودي و فرآيند جذب كاركنان، داده ها و اطلاعات فراواني در سازمان ها وجود دارد كه بدون استفاده قرار مي گيرند. داده كاوي، به عنوان راه حل براي چنين مسايلي است. در اين پژوهش كه از حيث هدف، كاربردي و از جنبه ماهيت از نوع پژوهش هاي همبستگي و همخواني محسوب مي شود، سعي شده است كه با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي، قواعد و روابط بين نمرات آزمون هاي ورودي و ساير متغيرهاي شخصي و شغلي (كه قبل از ورود هر كس به سازمان مشخص مي شود) و وضعيت كاركنان با عملكرد شغلي و وضعيت ارتقا آنان شناسايي شود. در نتيجه با مطالعه و بررسي پايگاه هاي داده آزمون و منابع انساني يك بانك تجاري براي ۲ سال متوالي (۱۳۸۳ و ۱۳۸۴)، شاخص هاي نيروي انساني كه بر عملكرد يا ارتقا موثر بودند، شناسايي شدند. تكنيك داده كاوي مورد استفاده در اين پژوهش، درخت تصميم گيري است و استخراج قواعد نيز با استفاده از الگوريتم هاي QUEST، CHAID، C5.0 و CART انجام شده است. در نهايت ضمن ارايه مدلي جهت انتخاب متغيرهاي تاثيرگذار، متغير هدف و الگوريتم هاي مناسب؛ از بين قواعد به دست آمده، قواعد غيربديهي مشخص و علت وجود اين قواعد با كمك خبرگان تبيين شده است. از جمله نتايج، حذف متغير ارزيابي عملكرد به عنوان متغير هدف در روند اين پژوهش است كه ناشي از عدم دقت تكميل فرم هاي ارزيابي عملكرد در فرآيند ارزيابي بانك بوده است. هم چنين در اين پژوهش مشخص شده است از مجموع ۲۶ متغير بررسي شده، پنج متغير: «نمره كل آزمون»، «امتياز مصاحبه»، «مقطع تحصيلي»، «تجربه حرفه اي» و «استان محل خدمت» بر ارتقاي داوطلبان تاثيرگذار بوده اند. اين نتايج منجر به دانشي شده است كه امكان كاربردي نمودن آن ها وجود خواهد داشت.