مقاله طراحي مدل بهبود بهره وري با تاكيد بر نقش فناوري اطلاعات (سازمان هاي مسكن و شهرسازي استانها) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۴۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل بهبود بهره وري با تاكيد بر نقش فناوري اطلاعات (سازمان هاي مسكن و شهرسازي استانها)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم
مقاله سيستم هاي اطلاعاتي يكپارچه
مقاله فناوري اطلاعات
مقاله بهره وري
مقاله ساماندهي IT با سازمان ساختاردهي مجدد سازمان
مقاله مهندسي مجدد فرايندها
مقاله توانمندسازي منابع انساني
مقاله كانال هاي ارتباطي باز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهبود بهره وري يکي از هدف هايي است که سازمان ها همزمان با توسعه سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات (IT) دنبال مي کنند اما رشد کند آمارهاي بهره وري کل باعث بروز برخي نگراني ها و مطرح شدن «پارادوکس بهره وري IT» شده است. به طوري که بعضي از صاحبنظران بهره ور بودن IT را مورد ترديد جدي قرار داده اند.
شناخت، تبيين و شفاف سازي رابطه بين افزايش سرمايه گذاري در IT و رشد بهره وري، ارايه مدل مناسب جهت بيشينه کردن بهره وري IT و شناسايي اقدامات سازماني مکمل IT از اهداف اين پژوهش مي باشد. فرض اساسي پژوهش حاضر اين است که با ورود IT در سازمان ها فناوري مورد استفاده آن ها که يکي از عناصر سازماني مطابق مدل لويت و اسکات (Leavitt & Scott) است تغيير مي يابد و اگر سازمان ها را سيستم هاي باز در نظر بگيريم اثربخشي سرمايه گذاري روي IT مستلزم اعمال همزمان تغييرات در ديگر عناصر سازماني (افراد، اهداف، وظايف و ساختار) مي باشد که دراين پژوهش به عنوان مکمل هاي IT از آن ها ياد مي شود.
جامعه مورد بررسي اين پژوهش سازمان هاي مسکن و شهرسازي استانها بوده و نمونه ها هم با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي انتخاب گرديده اند. داده هاي ميداني با استفاده از پرسشنامه و اعداد مربوط به بهره وري اندازه گيري شده سازمان ها از مستندات آن ها استخراج و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. از آزمون تحليل واريانس يكطرفه به منظور بررسي وجود يا عدم وجود اختلاف معنا دار بين سازمان ها با توجه به ميزان بهره وري آن ها، از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن براي آزمون فرضيات و از آزمون فريدمن جهت رتبه بندي عناصر سازماني استفاده شده است. نتايج تجزيه و تحليل ها نشان مي دهد: بهره وري اندازه گيري شده سازمان هايي که همزمان با سرمايه گذاري در IT اقدامات مکمل از قبيل سامان دهي استراتژي – زيرساخت IT با استراتژي – زيرساخت سازمان، مهندسي مجدد فرايندها و ساختاردهي مجدد، آموزش منابع انساني و تفويض اختيارات تصميم گيري، برقراري جريان آزاد اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي يکپارچه را به عمل آورده اند نسبت به سازمان هاي ديگر بالا بوده است.