مقاله طراحي مدل تحليلي ارتباطات بازاريابي يک پارچه (آميخته ترفيعي و تشويقي) مناسب جهت جذب توريست بيشتر به منطقه توريستي تنگه واشي و آبشار ساواشي شهرستان فيروزکوه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل تحليلي ارتباطات بازاريابي يک پارچه (آميخته ترفيعي و تشويقي) مناسب جهت جذب توريست بيشتر به منطقه توريستي تنگه واشي و آبشار ساواشي شهرستان فيروزکوه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتباطات بازاريابي
مقاله جذب توريست
مقاله بازاريابي يک پارچه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني كيا سيدمحمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به ارايه نتايج حاصل از تحقيق تحت عنوان طراحي مدل تحليلي ارتباطات بازاريابي يک پارچه (آميخته فعاليت هاي تشويقي و ترفيعي) جهت افزايش توريست بيشتر به منطقه توريسي تنگه واشي و آبشار ساواشي شهرستان فيروز کوه پرداخته شد که در آن مقدمه، بيان مساله و سوالات تحقيق (اصلي و فرعي)، تاريخچه موضوع، اهميت و ضرورت انجام تحقيق، اهداف تحقيق (اصي و فرعي)، چارچوب نظري تحقيق، مدل تحليلي اوليه، فرضيات تحقيق (اصلي و فرعي)، قلمرو تحقيق (موضوعي مکاني و زماني)، ابزار گرد آوري داده ها (اوليه و ثانويه)، متغير هاي تحقيق (مستقل، وابسته، تعديل گر و مداخله گر) روش تحقيق (توصيفي-ميداني)، جامعه آماري (بازديد کنندگان از منطقه توريستي)، روش نمونه گيري (تصادفي ساده)، مشاهدات مربوط به پرسش نامه و متغيرهاي هر سوال فرضيه همراه با طيف آن (ليکرت) ارايه و سپس وضعيت آزمون فرضيات و اولويت هر يک به همراه نمايش نمودار ستوني آن بررسي گرديد. و بعد از آن به بررسي فرضيه ها و متغير هاي هر فرضيه پرذاخته شد که هر پنج فرضيه مورد تاييد قرار گرفته شد و متغيرهاي ارتباطات بازاريابي يک پارچه (آميخته فعاليت هاي تشويقي و ترفيعي) به ترتيب بيشترين اثر را ابتدا تبليغات (۹۱٫۱۱)، و سپس به ترتيب روابط عمومي (۸۷٫۹۳)، ارتقاي فروش (۸۳٫۲۴)، فروشي شخصي (۷۶٫۵۶) و بازاريابي مستقيم (۶۴٫۱۹) بر جذب توريست به منطقه توريستي تنگه واشي و آبشار ساواشي شهرستان فيروز کوه داشته اند و بر اساس اهميت فرضيه ها و متغيرهاي آنها مدل تحليلي نهايي ارتباطات بازاريابي يک پارچه طراحي شده است.