مقاله طراحي مدل تحول سازماني در مديريت هزينه مورد زنجيره تامين گروه صنعتي ايران خودرو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل تحول سازماني در مديريت هزينه مورد زنجيره تامين گروه صنعتي ايران خودرو
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار سازماني
مقاله ساختار سازماني
مقاله فناوري
مقاله مديريت تحول
مقاله مديريت هزينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان علي
جناب آقای / سرکار خانم: شاهباز ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: مقبل باعرض عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مشبكي اصفهاني اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه با تشديد فضاي رقابتي و تلاش شرکت ها در کسب سهم بيشتر از بازار، ضرورت تدوين مدل هاي جديد به منظور به کارگيري استراتژي هاي رقابتي بيش از پيش احساس مي شود. در اين راستا، توجه به بحث مديريت هزينه با هدف جلب رضايت مشتريان از يک سو و حفظ حاشيه سود مورد نظر توليدکنندگان از سوي ديگر، اهميت بسزايي يافته است.
اين پژوهش به منظور طراحي مدل مناسب استراتژي تحول سازماني در مديريت هزينه زنجيره تامين شرکت ايران خودرو انجام شده است. پژوهش حاضر با مطالعه مدل هاي شناخته شده، تحول و شناسايي مولفه هاي موثر در ايجاد تحول در مديريت هزينه و با رويکرد رفتار سازماني، عوامل موثر بر مديريت هزينه يعني عوامل رفتاري، ساختاري، رقبا و فناوري را در جامعه تحقيق بررسي کرده است. ازاين رو مدل مفهومي تحقيق به شکل ارتباط ميان چهار سازه اصلي تاثيرگذار بر مديريت هزينه و ده متغير سازنده اين سازه ها تببين شده است. در خصوص سازه رفتار، بررسي عوامل تاثيرگذار در سه سطح رفتار فردي، گروهي و سازماني انجام مي شود. همچنين در بخش رقبا، تاثير تک منبع بودن و ساختار هزينه شرکت ها و در بخش فناوري، تاثير فناوري اطلاعات و فناوري توليد سنجش مي شود. در بخش سازه ساختار نيز بررسي ميزان تاثير پيچيدگي، رسميت و تمرکز بر استراتژي تحول مديريت هزينه سنجش شده است.
توزيع و بررسي پرسش نامه هاي جمع آوري شده از ميان ۴۱ توليد کننده گريد A در زنجيره تامين قطعات شرکت ايران خودرو نشان مي دهد که از ميان عوامل معرفي شده در مدل مفهومي تحقيق، تاثير رقبا بر مديريت هزينه تاييد نمي شود. همچنين بررسي رفتار تامين کنندگان نشان مي دهد که تنها رفتار تامين کنندگان در سطح گروهي بر استراتژي هاي مديريت تحول هزينه در سطح سازماني تاثيرگذار است. همچنين تاثير ساختار سازماني بر مديريت هزينه، تنها بر اساس مولفه پيچيدگي تبيين مي شود. ازاين رو بايد گفت مولفه هاي رسميت و تمرکز تاثير چنداني بر مدل پيشنهادي تحقيق ندارند، اما دستاورد اساسي تحقيق تاييد ارتباط ميان فناوري و مديريت هزينه در دو حوزه فناوري اطلاعات و فناوري توليد است.