مقاله طراحي مدل تعيين شايستگي هاي محوري سازماني (موردکاوي: شرکت ايران خودرو) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل تعيين شايستگي هاي محوري سازماني (موردکاوي: شرکت ايران خودرو)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديدگاه مبتني بر منابع
مقاله قابليت راهبردي
مقاله شايستگي محوري
مقاله مزيت رقابتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده شهري معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رويکرد مبتني بر منابع”، بر منابع داخلي شرکت به عنوان ريشه مزيت رقابتي تاکيد دارد. بررسي و تجزيه و تحليل محيط خارجي براي کشف فرصت ها و تهديدها به تنهايي نمي تواند موجب برتري رقابتي شرکت شود. از سوي ديگر، تغييرات محيط بيرون زياد و ناشناخته است و در اين شرايط، برنامه ريزي بر مبناي عوامل خارجي ريسک بالايي دارد. لذا منابع و قابليت هاي داخلي شرکت مبناي مطمئن تري براي تدوين برنامه هاي راهبردي سازمان هستند.
هنگامي مي توان راهبردهاي مبتني بر منابع را تدوين کرد که درک کاملي از “شايستگي هاي محوري ۲” سازمان وجود داشته باشد.
هدف اين پژوهش ارايه مدل شناسايي شايستگي هاي محوري است. سوال هاي اصلي تحقيق عبارت اند از: کدام قابليت ها، به شايستگي محوري تبديل مي شود؟ قابليت هاي راهبردي در چه صورتي به شايستگي هاي محوري تبديل مي شود؟ شايستگي محوري شرکت ايران خودرو چيست؟ لذا تحقيق داراي دو فرضيه است. از “تکنيک هاي آماري آزمونT “، “آزمون کلموگروف – اسميرنف” و “آزمون فريدمن” براي تحليل داده ها گردآوري شده، و آزمون فرضيه ها استفاده مي شود. تحقيق به صورت مطالعه موردي در شرکت ايران خودرو انجام گرفت و جامعه آماري آن مديران ارشد شرکت است، داده هاي تحقيق با استفاده از پرسش نامه جمع آوري شدند. يافته هاي تحقيق نشانگر اين است که قابليت طراحي بر مبناي نياز مشتري و قابليت تطبيق و توسعه فناوري هاي خريداري شده؛ “شايستگي محوري” در شرکت ايران خودرو است.