مقاله طراحي مدل رهبري خدمتگزار بر اساس ديدگاه امام علي (عليه السلام) و مقايسه آن با نظرات انديشمندان غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در منهاج از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل رهبري خدمتگزار بر اساس ديدگاه امام علي (عليه السلام) و مقايسه آن با نظرات انديشمندان غربي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبري
مقاله ساده زيستي
مقاله تواضع و فروتني
مقاله رهبري خدمتگزار
مقاله امام علي (ع)
مقاله انديشمندان غربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظريه پردازان مديريت معتقدند که رهبري، عامل اصلي موفقيت سازمان و جامعه است. در خصوص رهبري رويکردهاي گوناگوني وجود دارد. يکي از اين رويکرد ها که به تازگي مورد توجه صاحب نظران حوزه مديريت قرارگرفته «رهبري خدمتگزار» است. هدف اين رويکرد ايجاد بهبود در رهبري سازمانها و جوامع مي باشد. رهبران موثر مشتاق خدمتگزاري هستند. آنان داراي ويژگيهايي چون همدلي، دورانديشي، گوش دادن موثر و … مي باشند. در بين همه رهبران بزرگ، شايد کمتر کسي مانند امام علي (ع) را بتوان نام بردکه نمونه عملي يک رهبر خدمتگزار باشد. هدف پژوهش حاضر تعيين مولفه هاي رهبري خدمتگزار از ديدگاه انديشمندان غربي، جستجوي اين ويژگيها در گفتار و رفتار حضرت علي (ع) و طراحي مدل رهبري خدمتگزار بر اساس الگوي عملي رفتار و گفتار ايشان بوده است. اين پژوهش از نوع تطبيقي بوده که در آن ويژگيهاي رهبري خدمتگزار از ديدگاه انديشمندان غربي با ديدگاه هاي حضرت علي (ع) مورد مقايسه قرار گرفته است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که حضرت علي (ع) نه تنها ويژگي هاي چنين رويکرد رهبري را همواره به ساير مديران و رهبران توصيه نموده اند بلکه خود داراي اين ويژگيها بوده اند. ساير يافته هاي اين پژوهش حاکي از آن است که آن حضرت به غير از ويژگيهاي رهبري خدمتگزار که از سوي انديشمندان غربي مطرح شده است، داراي ويژگيهاي ديگري چون ساده زيستي، اعتماد به نفس، صبر و استقامت، اشاعه معنويت، عدالت، نفوذ بر قلوب، خوش برخوردي، دوستي، برادري و … مي باشند. اين رويکرد جديد در رهبري مي تواند از زواياي مختلف، نقطه تبادل افکار و بررسي علمي محققان قرار گيرد.