مقاله طراحي مدل سايش اجتماعي نيروي انساني و پيامدهاي ارتباطات ميان فردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۴۵ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل سايش اجتماعي نيروي انساني و پيامدهاي ارتباطات ميان فردي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سايش اجتماعي
مقاله ادراک عدالت
مقاله پيامدهاي ارتباطات کارکنان
مقاله تئوري انصاف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خائف الهي احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: علي پوردرويشي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سايش اجتماعي يکي از دستاورد هاي منفي زندگي اجتماعي است که هزينه هاي سنگيني براي سازمان ها و جامعه دارد. اين مقاله در راستاي مساعدت به مديران براي تخفيف اثرات منفي سايش اجتماعي بر کارکنان تاليف شده است و هدف آن احصاي اجزاي مدل سايش اجتماعي در سازمان هاي مورد مطالعه و ايجاد هوشياري اجتماعي در مديران و کارکنان مي باشد. اين تحقيق در دو سازمان، يعني وزارت نفت و وزارت دارايي انجام شده است. در اين مقاله يک مدل مفهومي بر اساس تئوري انصاف طراحي شده که رابطه متغير مستقل (سايش اجتماعي) و متغير وابسته (پيامدهاي ارتباطات کارکنان) و نقش متغير ميانجي (ادراک عدالت) در تعامل بين اين دو متغير، با توجه به متغيرهاي تعديل گر (ابعاد فرهنگي فردي و وظايف سيستم مديريت منابع انساني) را از طريق روش تحليل مسير و ساب گروپ آزمايش نموده است. بر اساس نتايج حاصل از برازش مدل سايش اجتماعي براي سازمان هاي مورد مطالعه، نقش متغير ميانجي ادراک عدالت و متغير تعديل گر وظايف مديريت منابع انساني تاييد شده ولي نقش تعديل گر ابعاد فرهنگي فردي (بعد فاصله از قدرت) تاييد نشده است.