مقاله طراحي مدل كنترل راهبردي براي صنايع ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۹ در پژوهشنامه مديريت اجرايي از صفحه ۶۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل كنترل راهبردي براي صنايع ايران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كنترل راهبردي
مقاله شكل دهي راهبردها
مقاله كنترل هاي بنيادي
مقاله كنترل هاي تدريجي
مقاله صنايع ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دري بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: حكاك محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله به منظور طراحي مدل كنترل راهبردي در صنايع ايران تدوين شده است. فرضيه  اصلي بر اساس ديدگاه لورانژ و همکارانش، به بررسي رابطه بين فرآيند شكل دهي راهبردها و تغييرات محيطي با كنترل هاي راهبردي مي پردازد. در فرآيند شكل دهي راهبردها، ديدگاه هاي «پيش تدبيري (طرح)» و «نوظهور (الگو)» و در اجراي تغييرات محيطي، بنيادي (غير قابل تحليل) و تدريجي (قابل کنترل) مطرح مي شود. پارادايم هاي كنترل راهبردي نظير: كنترل حوزه هاي راهبردي، كنترل برنامه ريزي مبتني بر سناريو، مديريت مسايل راهبردي، كنترل مراكز مسووليت مالي، كنترل راهبرد هاي عمومي، كنترل مفروضات اساسي (مديريت عوامل حياتي موفقيت) تحليل خواهد شد. جامعه تحقيق ۱۹۶ واحدهاي صنعتي در ايران مي باشد. روش شناسي تحقيق با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه برحسب نتيجه «كاربردي» و بر حسب هدف «تبييني» و برحسب نوع داده «كيفي» مي باشد. نتيجه کلي تحقيق اين است که بين فرايند شکل دهي راهبردها (پيش تدبيري / نوظهور) و تغييرات محيطي (بنيادي / تديريجي) با کنترل راهبردي (کنترل تغييرات بنيادي / کنترل تغييرات تدريجي) رابطه وجود دارد.