مقاله طراحي مدل مديريت بر مبناي ارزش در سازمانهاي دولتي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۳۴ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل مديريت بر مبناي ارزش در سازمانهاي دولتي ايران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش
مقاله ارزش هاي سازماني
مقاله سازمانهاي دولتي
مقاله مديريت بر مبناي ارزش
مقاله شاخص هاي عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معمارزاده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيرفرد مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله يافتن مجموعه دانسته هايي درباره ارزش هاي سازماني و ترکيبي از اين ارزشها و استفاده از آنان براي رفع نيازهاي سازمان و بهبود شاخص هاي عملكرد سازمانهاي دولتي است.در اين راستا براي يافتن ارزش هاي محوري سازمان و پالايش مولفه ها و معيارهاي چهارچوب نظري و مدل مفهومي از ديدگاه خبرگان از طريق روش دلفي، براي اولويت بندي و استخراج ضرايب وزني شاخص هاي عملکرد از روش مقايسه زوجي و از تکنيک AHP گروهي، براي اولويت بندي و استخراج ضرايب وزني ارزش هاي سازماني از روش رتبه بندي ساده با استفاده از تکنيک مقياس اندازه گيري فاصله اي و براي رسيدن به مدل (نقشه) ارزشي از برنامه ريزي خطي و براي تعيين ضرايب مولفه هاي مدل ارزشي از تکنيک تخصيص بهره گرفته شده است. همچنين براي اعتبار سنجي مدلهاي ارايه شده از روش قضاوتي و مبتني بر سيستم خبره استفاده گرديد. روش تحقيق بر اساس هدف كاربردي بوده و بر اساس روش، توصيفي است. دو سوال مطرح شده است، ارزشهاي محوري در سازمانهاي دولتي چيست. مدل (نقشه) ارزش هاي سازمانهاي دولتي با رويکرد بهبود عملکرد کدام است. جامعه آماري، سازمانهاي دولتي ايران مي باشد وليکن به منظور دريافت و جمع آوري اطلاعات از نظرات و ديدگاه گروه خبره استفاده شده است.نتايج نشان مي دهد استفاده مناسب و بهينه از ارزش هاي حاكم بر سازمان سبب بهبود موثر شاخص هاي عملكرد در سازمانهاي دولتي ايران مي شود.بنابر اين پيشنهاد مي شود مديران دولتي ارزش هاي محوري را در تصميم گيري ،برنامه ريزي ،سياستگذاري مورد توجه جدي قرار دهند.