مقاله طراحي مدل مديريت تغيير در کتابخانه هاي دانشگاهي ايران: مطالعه دلفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل مديريت تغيير در کتابخانه هاي دانشگاهي ايران: مطالعه دلفي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير
مقاله مديريت تغيير
مقاله مدل تغيير
مقاله کتابخانه هاي دانشگاهي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ناخدا مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر قصد دارد به طراحي مدل مديريت تغيير در کتابخانه هاي دانشگاهي ايران بپردازد.
روش: در اين پـژوهش از رويکرد کيفي و روش دلفي براي طراحي مدل مديريت تغيير در کتابخانه هاي دانشگاهي ايران استفاده شد. روش دلفي طي سه دور به کار گرفته شد و در اين روش ۲۲ نفر از متخصصان در دور اول شرکت کردند.
يافته ها: در نتيجه اين پـژوهش، مدل مديريت تغيير در کتابخانه هاي دانشگاهي ايران به دست آمد. اين مدل شامل پنج مرحله اصلي است که عبارت اند از: (۱ مرور وضعيت کنوني، (۲ تحليل و شناخت کاربران، (۳ برنامه ريزي، (۴ اجراي تغيير، و (۵ حفظ دستاورد هاي تغيير. همچنين در هر مرحله اقداماتي لازم است انجام گيرد. اجراي آزمايشي مدل پيشنهادي پژوهش در کتابخانه هاي دانشگاه هاي مختلف، تهيه ابزار براي انجام اقدامات مدل، بررسي ترتيب و توالي انجام اقدامات، و تعيين زمان لازم براي انجام هر اقدام از جمله موضوعاتي است که مي تواند در پژوهش هاي آينده مورد مطالعه قرار گيرد. آشنا ساختن مديران کتابخانه هاي دانشگاهي و کتابداران با مفاهيم مديريت تغيير و تشويق به استفاده از اين رويکرد در کتابخانه هاي دانشگاهي، راهکاري است که مي تواند به بهبود اجراي تغييرات در کتابخانه هاي دانشگاهي و کاستن از هزينه ها و دوباره کاريها منجر شود.
اصالت/ارزش: امروزه «تغيير» در هر سازمان، پديده اي اجتناب ناپذير به شمار مي آيد. با توجه به نقش خطير کتابخانه هاي دانشگاهي در امر آموزش و پرورش، پویایي و تغییر در این کتابخانه ها مقوله مهمي به شمار مي رود. کتابخانه هاي دانشگاهي ايران نيز به منظور پاسخگويي به عوامل دروني و بيروني سازمان خود، از نياز به تغيير مستثني نيستند. «مدل تغيير» مديريت و پياده سازي تغيير را تسهيل مي کند.