مقاله طراحي مدل مديريت منابع انساني منصفانه (رويكرد قطعي – فازي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت منابع انساني از صفحه ۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل مديريت منابع انساني منصفانه (رويكرد قطعي – فازي)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وظايف مديريت منابع انساني
مقاله ادراك عدالت
مقاله مديريت منابع انساني منصفانه
مقاله اندازه گيري فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: خائف الهي احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: دانايي فرد حسن
جناب آقای / سرکار خانم: علي پوردرويشي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله با يك رويكرد فراگير، به آزمون ارتباط تمام وظايف مديريت منابع انساني با هر سه بعد ادراك عدالت كاركنان؛ يعني عدالت توزيعي، رويه اي و مراوده اي پرداخته است كه اين امر تاكنون در مطالعات منابع انساني سابقه ندارد. هدف مقاله، طراحي يك مدل مديريت منابع انساني منصفانه، جهت تبيين تاثير هركدام از وظايف مديريت منابع انساني بر ادراك عدالت كاركنان مي باشد. روشِ تحقيق پيمايشي بوده و در سه بانك ملت، تجارت و كشاورزي اجرا شده است. عوامل مربوط به وظايف مديريت منابع انساني منصفانه، ازطريق تحليل عاملي تاييد شده اند و آزمون مدل، با روش معادلات ساختاري انجام شده است، ادراك عدالت نيز با دو روش قطعي و فازي اندازه گيري شده و آزمون تفاوت مدل مديريت منابع انساني منصفانه، با داده هاي قطعي و فازي ادراك عدالت صورت گرفته است كه دو مدل قطعي و فازي، تفاوت معني داري داشته اند. نتيجه اين تحقيق، مجموعه اي از ويژگي هاي نظام مند مديريت منابع انساني است كه به ادراك عدالت منجر مي شود و در راستاي پرورش تعهد و انگيزش در كاركنان ـ به عنوان برجسته ترين منبع راهبردي سازمان ـ مديران و محققان سازماني را ياري مي نمايد.