مقاله طراحي مدل مديريت کيفيت خدمات آموزشي در دانشگاه پيام نور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۴ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۷۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل مديريت کيفيت خدمات آموزشي در دانشگاه پيام نور
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت
مقاله مديريت جامع
مقاله ثبات و پايايي
مقاله پاسخگويي
مقاله اطمينان
مقاله همدلي
مقاله عوامل ظاهري (ملموس)
مقاله مشتريان (دانشجويان)
مقاله ارايه كنندگان خدمات (كاركنان علمي و غيرعلمي)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيدعلي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: قليچ لي بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توجه به کيفيت جامع در سازمانهاي خدماتي و به ويژه دانشگاهها، نه تنها مهم بلکه حياتي است. به اين دليل دانشگاه پيام نور لازم است به طور مستمر به سنجش ميزان کيفيت با نظر سنجي از مشتريان خود (دانشجويان) بپردازد.
اندازه گيري دوره اي کيفيت خدمات در تعيين سطح و ارتقاي مستمر کيفيت سازمانهاي خدماتي از جمله دانشگاهها بسيار موثر است. در اين مقاله به منظور سنجش ميزان کيفيت خدمات آموزشي از ديدگاه دانشجويان از يك مدل معتبر جهاني با عنوان مقياس کيفيت خدمات استفاده شده است. اين مقياس توسط پاراسورامن و همکارانش در سال ۱۹۸۸م طراحي شده و تا کنون در بسياري از سازمانهاي خدماتي سراسر دنيا مورد استفاده واقع شده است.
اين تحقيق از نوع توصيفي و از نظر روش گردآوري اطلاعات از شاخه پيمايشي است.
مدل تحقيق مذکور پنج بعد ثبات و پايايي، پاسخگويي، اطمينان، همدلي و عوامل ظاهري را بر اساس مدل تجزيه و تحليل شکاف از ديدگاه دانشجويان دوره کارشناسي در مراکز منتخب منطقه ده دانشگاه پيام نور مورد بررسي قرار داده است.
به منظور محاسبه ضريب پايايي شاخصهاي مورد سنجش در تحقيق از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده که معادل %۸۶۰۵ به دست آمده و نشاندهنده پايايي پرسشنامه است. به علاوه به منظور بهبود روايي از نظرات خبرگان صاحب نظر در زمينه شاخصهاي سنجش کيفيت در دانشگاه پيام نور (آموزش از راه دور) بهره برداري شده است. مجموع پاسخها نشان دهنده اعتبار سوالات پرسشنامه است.
در پايان با تجزيه و تحليل آماري، پيشنهادهايي در خصوص بهبود کيفيت خدمات آموزشي ارايه شده است.