مقاله طراحي مدل مناسب مديريت ماليات بر ارزش افزوده در ايران (با تاكيد بر گروههاي ذينفع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۶۹ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل مناسب مديريت ماليات بر ارزش افزوده در ايران (با تاكيد بر گروههاي ذينفع)
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام مالياتي
مقاله مديريت ماليات بر ارزش افزوده
مقاله گروههاي ذينفع
مقاله روش انگاره نگاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهسوارخجسته عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري پريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده در ايران، يک تحول در نظام مالياتي كشور محسوب مي شود. اين تحول، انتظارات و خواسته هاي دولت و موديان مالياتي و ساير ذينفعان را دگرگون كرده و مديريت تشكيلات مالياتي را در معرض مسايل جديد قرار مي دهد.
براي استقرار اين نظام مالياتي، فراهم آوردن يک بستر مناسب اجتماعي و اقتصادي از مهمترين و دشوارترين طرحهاي مديريتي تشكيلات مالياتي است كه در صورت سوء مديريت، ممكن است عملكرد كلي دستگاه مالياتي را مختل نمايد، از اين رو، بهره گيري از يک الگوي (مدل) مديريتي مناسب و منسجمي كه از قابليت جلب نظر ذينفعان برخوردار باشد ضرور مي نمايد.
در اين پژوهش کوشش شده است، مدل مناسب براي مديريت ماليات بر ارزش افزوده با رويکرد مبتني بر مديريت گروههاي ذينفع، طراحي و ارايه گردد. اين مدل، متضمن مولفه هاي اصلي نظام مديريت دستگاه مالياتي كشور در استقرار ماليات بر ارزش افزوده بوده و در عين حال ابزاري براي رويارويي سازمان با تحولات مورد انتظار محسوب مي شود.
شناسايي ذينفعان اصلي و مولفه هاي تاثيرگذار بر مديريت، بر اساس مباني نظري و ادبيات موضوع تحقيق و تجربيات برخي از کشورها انجام گرفته، سپس پرسشنامه اي جهت استخراج مولفه هاي نهايي تنظيم و بعد از تعيين روايي و پايايي بين متخصصان و صاحبنظران توزيع گرديد و در نهايت با توجه به تجربه هاي علمي و حرفه اي پژوهشگر و نتايج حاصل از انگاره نگاري و تجزيه و تحليل داده ها، مدل مناسب مديريت ماليات بر ارزش افزوده با تاکيد بر گروههاي ذينفع در ايران شامل يازده معيار و ۹۵ شاخص طراحي شد.
جهت ارزيابي و تعيين تناسب مدل نيز، پرسشنامه اي تدوين و بين خبرگان توزيع و داده هاي آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد مدل پيشنهادي از نظر صاحب نظران و متخصصان بسيار مناسب مي باشد و مي تواند مديريت سازمان را در ايجاد زمينه هاي سازگاري با تحولات پيش رو، ياري نمايد.