مقاله طراحي مکانيزم اولويت يابي پژوهشي براي نظام آموزش و پرورش ايران (مورد سازمان آموزش و پرورش شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۱۸۵ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: طراحي مکانيزم اولويت يابي پژوهشي براي نظام آموزش و پرورش ايران (مورد سازمان آموزش و پرورش شهر تهران)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اولويت يابي پژوهشي
مقاله آموزش و پرورش
مقاله شهر تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي واجارگاه كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت طلب آيت اله
جناب آقای / سرکار خانم: توراني حيدر
جناب آقای / سرکار خانم: ديباواجاري طلعت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر تعيين مکانيزم اولويت يابي پژوهشي براي آموزش و پرورش (مورد شهر تهران) مورد بررسي قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع آميخته (کمي وکيفي) بوده است. اين پژوهش درقالب مراحل زير سازماندهي شده بود: ۱- مطالعه اسنادي ۲- مطالعه ميداني وضع موجود ۳- مطالعه کيفي ناظر بر طراحي الگو ۴- مطالعه اعتبار بخشي الگو. نمونه مورد پژوهش شامل گروهي از متخصصان، صاحبنظران و کارشناسان درحوزه پژوهش در تعليم و تربيت بوده که باروش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده اند. دراين پژوهش از فرم پرسشنامه محقق ساخته صاحبنظران پژوهشي به منظور گردآوري داده هاي پژوهش استفاده شده است. داده هاي حاصل از ابزار پژوهش، به دو شيوه توصيفي و استنباطي تحليل آماري شده اند. در اين پژوهش چارچوب اصلي الگوي اولويت يابي پژوهشي در قالب تعاريف و مفاهيم نيازسنجي پژوهشي، مفروضات و اصول، ساختار و چارچوب اصلي الگوي نيازسنجي پژوهشي بر مبناي مطالعات مباني نظري، ارزيابي وضع موجود و بررسي هاي متخصصان خبره، صاحبنظران و کارشناسان درحوزه پژوهش تهيه و اعتبار بخشي شده و نتايج کلي حاصل اين پژوهش حاکي از آن است که صاحبنظران پژوهشي با تعاريف و مفاهيم مطرح شده، مفروضات و اصول نيازسنجي پژوهشي و ساختار و چارچوب اصلي الگوي نيازسنجي پژوهشي مطرح شده به ميزان زيادي موافق بوده و بر اجراي آن تاکيد داشتند.