مقاله طراحي نمودار کنترل تغييرپذيري فرآيندهاي دو متغيره نرمال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: طراحي نمودار کنترل تغييرپذيري فرآيندهاي دو متغيره نرمال
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل کيفيت چند متغيره
مقاله نمودارهاي کنترل جمع تجمعي
مقاله کنترل تغييرپذيري
مقاله برآورد کوانتيل هاي فرآيندهاي غيرنرمال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدعلي اكبر سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي صديق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پايش کاراي فرآيندهاي توليدي هم بسته با بهرهگيري از نمودارهاي کنترلي به شدت مورد توجه محققين مختلف قرار دارد تا از طريق آن بتوانند عملکرد يک فرآيند را در گذر زمان مطالعه کنند. هدف اين نوع مطالعه بررسي آماري تحت کنترل بودن در شرايط عدم حضور عوامل اخلال در فرآيندها است.
در اين مقاله به نحوه پايش تغييرات يکسان در درايه هاي ماتريس واريانس – کوواريانس فرآيند هاي نرمال دو متغيره توجه شده است و در آن با بهره گيري از آماره پيرسون و ويلکس نحوه محاسبه حدود نمودار کنترلي، ارایه جدول مقادير کوانتيل هاي آماره مذکور، پيشنهاد شده است. اين روش کاربران را به آگاهي از تحت کنترل نبودن فرآيند از طريق ايجاد تغيير در ماتريس واريان – کوواريانس قادر مي سازد. به کمک اين نمودار کنترلي و نيز با استفاده از نمودار جمع تجمعي چندمتغيره ابزار مناسبي در اختيار کاربران قرار مي گيرد تا به سهولت علاوه بر نمودار کنترل تغييرات تک متغيره بتوانند موارد چند متغيره را نيز تحليل نمايند. همچنين مقاله حاضر مشتمل بر خطوط راهنمایي شده مي باشد تا زمينه بهره گيري صحيح اين نمودار فراهم شود.
به منظور تعيين چگونگي طراحي نمودار کنترلي، مثال عددي ارایه و براي شبيه سازي آن برخي تغييرات معني دار در فرآيند را نيز مورد توجه قرار گرفته است تا تصوير عملکرد اين نمودار کنترلي را نشان دهد.