مقاله طراحي و ارايه الگويي بومي جهت ارتقاي کارآفريني سازماني در دانشگاه مطالعه موردي: واحد علوم و تحقيقات تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در راهبرد از صفحه ۲۱۷ تا ۲۴۱ منتشر شده است.
نام: طراحي و ارايه الگويي بومي جهت ارتقاي کارآفريني سازماني در دانشگاه مطالعه موردي: واحد علوم و تحقيقات تهران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتقاي كارآفريني سازماني
مقاله عوامل ساختاري
مقاله عوامل رفتاري
مقاله عوامل زمينه اي
مقاله مدل سه شاخه اي سلسله مراتبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي زنجان طلب فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور طراحي و ارايه الگوي بومي جهت ارتقاي کارآفريني سازماني در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي تهران در سال ۱۳۸۸ انجام پذيرفته است. چارچوب نظري آن بر پايه مدل سه شاخه اي و بر اساس سه دسته عوامل ساختاري، رفتاري (محتوايي) و زمينه‏اي (محيطي) مي باشد كه مي توانند در ارتقاي كارآفريني سازماني موثر واقع شوند. اين تحقيق از نظر روش توصيفي و با استفاده از زمينه يابي يا پيمايشي و همچنين روش همبستگي انجام گرفته است و جامعه آماري آن تعداد ۷۵۰ نفر از مديران و كاركنان ارشد و مياني واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي مي باشند. يافته هاي تحقيق حاضر نشان مي دهد که اين واحد از وضعيت کارآفريني مطلوبي برخوردار نيست و به منظور استقرار کارآفريني در آن بايستي باتوجه به عوامل ساختاري، رفتاري و زمينه اي از فعاليت هاي کارآفرينانه حمايت كند و بسترهاي لازم رابراي اجراي آن فراهم آورد. بر اساس نتايج تحقيق، مدل عوامل ساختاري، رفتاري و زمينه اي جهت ارتقاي کارآفريني سازماني در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي تهران ارايه شده است.