مقاله طراحي و ارزيابي كارآيي سيستم كمك تصميم گيري (نرم افزار كامپيوتري) جهت تشخيص ضايعات بافت نرم حفره دهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۴۲ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: طراحي و ارزيابي كارآيي سيستم كمك تصميم گيري (نرم افزار كامپيوتري) جهت تشخيص ضايعات بافت نرم حفره دهان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضايعات بافت نرم حفره دهان
مقاله سيستم كمك تصميم گيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تشخيص صحيح و به موقع ضايعات بافت نرم حفره دهان اين امكان را براي دندانپزشك فراهم مي كند كه بتواند كنترل و تدابير درماني مناسب را براي بيمار به عمل آورده و از سير ضايعه به سوي مراحل پيشرفته تر ممانعت نمايد .
هدف: از اين تحقيق، طراحي و ارزيابي كارآيي يك سيستم نرم افزاري كمك تصميم گيري با توانايي پردازش حجم وسيعي از اطلاعات به صورت پويا و مداوم جهت تشخيص ضايعات بافت نرم حفره دهان و ارايه طرح درمان مناسب مي باشد.
مواد و روش ها: ابتدا در يك مطالعه توصيفي اكتشافي بر اساس منابع معتبر موجود الگوريتم هاي تشخيصي طراحي شده و سپس اين الگوريتم ها وارد سيستم نرم افزاري گرديد. در مرحله مطالعه تجربي براي ارزيابي سيستم طراحي شده، ۶۱ نمونه از ضايعات موجود در بخش بيماريهاي دهان را همراه با اطلاعات تشخيصي لازم انتخاب و به سه مشاهده گر شامل ۳ نفر متخصص بيماريهاي دهان، ۳۰ نفر دندانپزشكان عمومي و ۳۰ نفر دانشجويان سال آخر دندانپزشكي نشان داديم كه آنها يكبار بدون استفاده از نرم افزار و بار ديگر با استفاده از نرم افزار براي هر كدام از نمونه هاي انتخابي، تشخيص ارايه دهند .
يافته ها: مهمترين يافته اين تحقيق، دستيابي به الگوريتم هاي تشخيصي و سيستم نرم افزاري طراحي شده جهت تشخيص ضايعات حفره دهان مي باشد. علاوه بر اين، تعداد نمونه هاي صحيح تشخيص داده شده توسط مشاهده گران اول بدون استفاده از نرم افزار (۶۱نمونه) و با استفاده از نرم افزار (۶۱ نمونه)، تعداد نمونه هاي صحيح تشخيص داده شده توسط مشاهده گران دوم بدون استفاده از نرم افزار ( ۲۰ نمونه) و با استفاده از آن ( ۴۳ نمونه) و تعداد نمونه هاي صحيح تشخيص داده شده توسط مشاهده گران سوم بدون استفاده از نرم افزار (۳۶ نمونه) و با استفاده از نرم افزار، (۵۰ نمونه) بود.
نتيجه گيري: استفاده از سيستم نرم افزاري طراحي شده جهت تشخيص ضايعات بافت نرم حفره دهان و ارايه طرح درمان مناسب براي اين ضايعات قابل اعتماد و مفيد مي باشد. همچنين مقايسه دو روش تشخيصي بدون استفاده از نرم افزار و با استفاده از نرم افزار براي هر كدام از مشاهده گرها نشان مي دهد كه در مواردي كه هر كدام از مشاهده گرها براي تشخيص ضايعات از سيستم نرم افزاري استفاده مي كنند، پاسخ هاي صحيح بيشتري نسبت به مواردي كه بدون استفاده از نرم افزار و تنها با اطلاعات باليني خود ضايعات را تشخيص مي دهند، ارايه مي دهند كه اين خود بيانگر كاربردي بودن اين سيستم نرم افزاري در تشخيص ضايعات دهاني مي باشد.