مقاله طراحي و ارزيابي مدل علي خلاقيت و نوآوري مديران آموزشي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: طراحي و ارزيابي مدل علي خلاقيت و نوآوري مديران آموزشي شهر تهران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقيت
مقاله نوآوري
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله مديريت دانش
مقاله يادگيري سازماني و جو سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنامي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پورظهير علي
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علي
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري مجلج محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، طراحي و ارزيابي مدل علي خلاقيت و نوآوري مديران آموزشي مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه شهر تهران بوده است. جامعه آماري اين پژوهش، کليه مديران مدارس دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مناطق نوزده گانه شهر تهران بوده است که در سال تحصيلي ۸۹-۸۸ داراي سمت مديريت بوده اند. براي انتخاب گروه نمونه، از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي با رعايت نسبت ها استفاده شد که در مجموع از بين ۱۲۹۱ مدير، تعداد ۳۰۸ (۱۴۷ مدير مرد و ۱۶۱ مدير زن)، انتخاب شدند. پژوهش از نوع توصيفي و طرح همبستگي و بويژه روش مدل يابي معادلات ساختاري است. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه هاي خلاقيت تورنس (۱۹۵۹)، پرسشنامه نوآوري سازماني اميد و همکاران (۲۰۰۲)، پرسشنامه فرهنگ سازماني دنيسون (۲۰۰۰)، پرسشنامه جو سازماني بنجامين و بارتلت (۱۹۷۴)، پرسشنامه يادگيري سازماني نيف (۲۰۰۱) و پرسشنامه مديريت دانش راولف و بيجرس (۱۹۹۹) مي باشد. تمامي اين پرسشنامه ها غير از پرسشنامه خلاقيت تورنس (۱۹۵۹)، در اين زمينه ترجمه و در جامعه آماري از راه تحليل عاملي اکتشافي و تاييدي، هنجاريابي و نرم شدند. براي تجزيه و تحليل داده ها از شاخص هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي با روش هاي ميانيگن وزني، آزمون فريدمن، مدل يابي معادلات ساختاري و بويژه تحليل مسير تاييدي، تي مستقل و تحليل واريانس يک راهه استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که الف) وضعيت خلاقيت و نوآوري در مديران مدارس شهر تهران در حد متوسط است. ب) وضعيت متغيرهاي فرهنگ سازماني، جو سازماني،يادگيري سازماني و مديريت دانش به عنوان متغيرهاي اثر گذار بر خلاقيت و نوآوري در مديران مدارس شهر تهران در حد متوسط است. ج) فرهنگ سازماني، مديريت دانش، يادگيري سازماني و جو سازماني به ترتيب بيش ترين تا کم ترين تاثير را در نوآوري و خلاقيت مديران دارند. د) متغيرهاي فرهنگ سازماني، جو سازماني، يادگيري سازماني و مديريت دانش داراي رابطه و اثر مستقيم، مثبت و معنادار با متغير خلاقيت در مديران مدارس شهر تهران هستند. و) متغيرهاي خلاقيت، فرهنگ سازماني، جو سازماني، يادگيري سازماني و مديريت دانش داراي رابطه و اثر مستقيم، مثبت و معنادار با متغير نوآوري در مديران مدارس شهر تهران هستند. ر) مدل علي خلاقيت و نوآوري مديران مدارس شهر تهران برازش دارد. بنابراين، مي توان گفت براي افزايش خلاقيت و نوآوري در مدارس بايد به تقويت متغيرهاي فرهنگ سازماني، جو سازماني، يادگيري سازماني و مديريت دانش پرداخت.