مقاله طراحي و اعتبار بخشي برنامه درسي مبني بر پرورش روحيه تعاون در دوره متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تعاون از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: طراحي و اعتبار بخشي برنامه درسي مبني بر پرورش روحيه تعاون در دوره متوسطه
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسي
مقاله روحيه تعاون
مقاله دوره متوسطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني شورش
جناب آقای / سرکار خانم: علي عسكري مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: قائدي يحيي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر در سال ۱۳۸۸ با هدف طراحي برنامه درسي مبتني بر پرورش روحيه تعاون در دوره متوسطه صورت گرفته است. اهداف كلي برنامه درسي در اين پژوهش بر اساس مطالعه مباني نظري و تحقيقات انجام گرفته تدوين و پس از عبور از دو صافي فلسفه تعليم و تربيت و روان شناسي يادگيري، به اهداف آموزشي تبديل شده است. با توجه به اين اهداف، رئوس محتواي برنامه درسي، راهبردهاي ياددهي – يادگيري و ارزشيابي برنامه درسي مبتني بر پرورش روحيه تعاون مشخص گرديد. روش پژوهش داراي ابعاد نظري و توصيفي – پيمايشي است. به اين منظور در بعد نظري، منابع و متون تخصصي در حوزه هاي تعاون و تعليم و تربيت (به ويژه برنامه درسي) و همچنين با استفاده از پژوهشها و تحقيقات انجام شده، عناصر اساسي براي برنامه درسي مبتني بر پرورش روحيه تعاون در دوره متوسطه استخراج شد. در مرحله اول براي دستيابي به چارچوب مورد نظر، مباني نظري برنامه درسي مبتني بر پرورش روحيه تعاون مورد مطالعه قرار گرفت. در بعد توصيفي – پيمايشي نيز پس از دستيابي به برنامه مطلوب، از نظر متخصصان برنامه درسي و كارشناسان آموزش وزارت تعاون براي اعتبارسنجي استفاده شد. به اين منظور پرسشنامه اي فراهم آمد و در اختيار ۲۰ نفر از متخصصان برنامه ريزي درسي و كارشناسان آموزش تعاون قرار گرفت. يافته هاي تحقيق نشان داد كه اكثر متخصصان، اهداف آموزشي پيشنهادي، رئوس محتوا، راهبردهاي ياددهي – يادگيري و روشهاي ارزشيابي اين پژوهش را نسبتا مطلوب ارزيابي كرده اند.