مقاله طراحي و تدوين الگوي راهبردي توسعه فرهنگ ترافيک (ارايه نمودار کلان نظام توسعه فرهنگ ترافيک) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در فصلنامه دانش انتظامي از صفحه ۱۰۴ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: طراحي و تدوين الگوي راهبردي توسعه فرهنگ ترافيک (ارايه نمودار کلان نظام توسعه فرهنگ ترافيک)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه
مقاله فرهنگ ترافيک
مقاله الگوي راهبردي
مقاله نقشه سازماني
مقاله پليس راهنماي و رانندگي
مقاله قانون و نظم
مقاله راهبرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرهي بوزنجاني برزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به روند روزافزون تصادفات در کشور و ضرورت ارتقاي فرهنگ ترافيک و پراکندگي اقدامات موازي سازمان ها در راستاي فرهنگ سازي و اقدامات آموزش، تاکنون الگوي منسجمي براي هماهنگي فعاليت هاي پراکنده سازمان هاي فرهنگي کشور که باعث اتلاف وقت، منابع و انرژي مي شود، ارايه نشده است. بنابراين، با توجه به هدف نهايي (کاهش سوانح رانندگي) و اهميت موضوع و همچنين ضرورت ارايه الگوي راهبردي فرهنگ ترافيکي، اين مطالعه در سال ۱۳۸۶ انجام گرفت. اين مطالعه با روش طراحي مقطعي انجام گرفت. بعد از تهيه ليست خبرگان و متخصصان آزاد ترافيک کشور، با استفاده از نمونه گيري تعمدي از گروه هاي متخصصان انتظامي و غيرانتظامي، تعداد نمونه هاي تحقيق تعيين شد. بدين ترتيب، به منظور ارايه ساختار مناسب آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک به استخراج ۵ مولفه موثر (مولفه هاي اصلي مرکزي الگو، پشتيباني، نظام مديريت، اصول و مباني حاکم بر توسعه فرهنگ ترافيک و حوزه تعاملاتي محيطي) اقدام و بر همين اساس، پرسشنامه اي تنظيم و طراحي شد.
از کل خبرگان و متخصصان آموزش عالي و متخصصان ترافيک کشور، ديدگاه تعداد ۳۰ نفر مورد بررسي قرار گرفت. نقش موجود و مطلوب سازمان هاي مختلف در خصوص فعاليت هاي اجرايي فرهنگ ترافيک بررسي شد. شکاف بين نقش راهبردي موجود و مطلوب براي هر يک از سازمان هاي مورد نظر به دست آمد که در اين ميان فقط نقش موجود و مطلوب پليس راه يکسان بود. همچنين فعاليت هاي مورد نظر به دست آمد که در اين ميان فقط نقش موجود و مطلوب پليس راه يکسان بود. همچنين فعاليت هاي موثر هم يک از سازمان هاي متولي و سازمان هاي اصلي متولي براي هر يک از فعاليت ها مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت، کميته ها و کميسيون هاي پيشنهادي در قالب نقشه اي سازماني براي اجرا و نهادينه کردن يک نظام توسعه فرهنگ ترافيکي ارايه و سهم تصميم گيري و مسووليت پذيري در هر يک از سازمان ها مشخص شد.