مقاله طراحي و ساخت سازه تركيبي اولئوسين – اينترفرون گاما و انتقال آن به گياه كلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در ژنتيك نوين از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: طراحي و ساخت سازه تركيبي اولئوسين – اينترفرون گاما و انتقال آن به گياه كلزا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازه ژني فيوژن
مقاله اينترفرون گاما
مقاله اولئوسين
مقاله اجسام روغني
مقاله پروتئين نوتركيب
مقاله كلزاي تراريخته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي جواران مختار
جناب آقای / سرکار خانم: مهبودي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: معيني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: زبرجدي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از ژن اولئوسين گياهي يك روش مطلوب به منظور توليد پروتئين نوتركيب در مقياس زياد و همچنين استخراج راحت تر و ارزانتر است. اتصال اولئوسين به ژن مدنظر و استفاده از پيشبرنده اختصاصي بذر، موجب هدف گيري پروتئين نوتركيب به اجسام روغني بذر مي شود. در اين تحقيق، سازه تركيبي اينترفرون گاما – اولئوسين براي توليد پروتئين اينترفرون گاماي انساني در بذر گياه كلزا طراحي و ساخته شد. براي اين منظور ابتدا ژن اولئوسين از ژنوم گياه كلزا جدا و در ناقل بياني گياهي pBI121 همسانه سازي شد. سپس ژن اينترفرون گاما در پايين دست ژن اولئوسين همسانه سازي شد و بين اين دو ژن توالي برشي پروتئولايتيكي جهت جداسازي دو پروتئين تعبيه شد. مجموعه اين دو ژن تحت كنترل پيشبرنده بذري Napin قرار گرفت. ناقل pBI121 حاوي سازه مورد نظر به اگروباكتريوم سويه LBA4404 معرفي و براي تراريختي گياه كلزا از ريزنمونه هاي كوتيلدون استفاده شد. گزينش نوساقه هاي باززايي شده در محيط انتخابي حاوي كانامايسين انجام شد. آناليز بذور تراريخته نسل اول (T0) با PCR بيانگر انتقال ژنIFN g  و آزمون RT-PCR نشان دهنده بيان ژن  IFNgبود.