مقاله طراحي و شناسايي معيارهاي عملكردي در زنجيره هاي تامين مبتني بر سكو با رويكرد مدلسازي معادلات ساختاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: طراحي و شناسايي معيارهاي عملكردي در زنجيره هاي تامين مبتني بر سكو با رويكرد مدلسازي معادلات ساختاري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سكوي مشترك
مقاله زنجيره تامين مبتني بر سكو
مقاله مدلسازي معادلات ساختاري
مقاله كارايي و اثر بخشي
مقاله ارزيابي عملكرد،

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتح اله مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري جوكار محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مديريت نوين، تاكيد بر برنامه ريزي، هدف گذاري و كنترل كاملا مشهود بوده و ارزش آفريني در گرو هدف گذاري و زمينه سازي راه هاي دستيابي، سنجش كمي و تحقق اهداف و برنامه ها مي باشد. بديهي است اين مهم جزء از طريق توسعه و تدوين شاخص هاي مناسب، براي سنجش و ارزيابي عملكرد طرح ها و برنامه ها امكان پذير نيست. بر همين اساس در اين مقاله سعي بر آن است تا بدنبال بررسي و شناخت موضوع سكوي مشترك و مديريت زنجيره تامين، عوامل بحراني موفقيت و معيارهاي كليدي عملكرد در زنجيره هاي تامين مبتني بر سكو پيشنهاد گردند. از اين طريق مي توان زمينه برنامه ريزي، كنترل و نظارت موثر و نيز سنجش كارايي و اثر بخشي زنجيره هاي تامين مبتني بر سكوي مشترك را فراهم آورده و نسبت به مديريت اثر بخش سيستم مورد نظر اقدام نمود. براي اين منظور بدنبال بررسي هاي بعمل آمده در چارچوب موضوع تحقيق و نيز اطلاعات حاصل از مطالعات شناختي و تحليلي، نسبت به شناسايي مولفه هاي تاثيرگذار بر موضوع تحقيق و نيز معيارهاي عملكردي هر يك از مولفه ها اقدام گرديد. در ادامه با بهره گيري از مدلهاي تحليل عاملي و نيز تحليل ساختاري، ضمن ارزيابي، تحليل و مدلسازي روابط في مابين مولفه هاي تاثيرگذار، از طريق آزمون فرض نشان داده شد كه مولفه هاي شناسايي شده داراي تاثير مستقيم بر زنجيره تامين مبتني بر سكو هستند.