مقاله طراحي و كاربرد مدل هاي فضايي ارزيابي و تحليل آسيب پذيري لرزه اي در برنامه ريزي و مديريت شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در صفه از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: طراحي و كاربرد مدل هاي فضايي ارزيابي و تحليل آسيب پذيري لرزه اي در برنامه ريزي و مديريت شهري
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زادگان محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنچه زلزله را تبديل به يك بلاي طبيعي مي كند عدم آمادگي كامل بشر در محيط هاي سكونتگاهي است و به اين خاطر است كه در كشورهاي توسعه يافته، مديريت خطرپذيري زلزله بر مبناي برنامه ريزي شهري و منطقه اي شكل گرفته است. از سويي ديگر، شاخص هاي متعدد ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي و مديريت خطرپذيري زلزله بر استفاده از مدل ها و تكنيك هاي گوناگون در زمينه هاي برنامه هاي شهري تاكيد مي كند. در اين خصوص و با توجه به توانايي مدل هاي ارزيابي سلسله مراتبي شاخص ها و تركيب آنها با سيستم اطلاعات مكاني، امكان ايجاد يك مدل يكپارچه تلفيقي پشتيباني تصميم گيري فراهم مي آيد.
مقاله حاضر چگوني استفاده تركيبي از دو تكنيك دلفي و مدل تحليلي سلسله مراتبي و يك سيستم اطلاعات مكاني را در يك مدل يكپارچه تلفيقي ارايه مي دهد و شيوه ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي و سازه اي و انساني را در يك سكونتگاه انساني به ارزيابي و اجرا مي گذارد. با استفاده از نتايج حاصل از اجراي اين مدل و بررسي ميزان آسيب پذيري هر ناحيه شهري نسبت به ساير نواحي، اولويت بندي نواحي براي اجراي برنامه هاي پيشگيري و كاهش خطرپذيري مشخص مي شود. همچنين اين نتايج، اهميت توجه به سنجه ها و شاخص هاي برنامه ريزي در امر كاهش آسيب پذيري را خاطرنشان مي كند. افزون بر اين، برنامه ريزان با توجه به نتايج و تحليل هاي حاصل از بررسي شاخص هاي برنامه ريزي و ميزان آسيب پذيري لرزه اي و انساني، مي توانند به تخمين كمي خطر زلزله بپردازند و اولويت بندي برنامه هاي مقابله با سوانح و تخصيص منابع را تعيين كنند.