مقاله طراحي و پياده سازي يک مدل ارزيابي عملکرد در مراکز تحقيق و توسعه: تلفيق رويکرد تحليل پوششي داده ها و کارت امتيازي متوازن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: طراحي و پياده سازي يک مدل ارزيابي عملکرد در مراکز تحقيق و توسعه: تلفيق رويکرد تحليل پوششي داده ها و کارت امتيازي متوازن
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله کارت امتيازي متوازن
مقاله کارايي
مقاله اثربخشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده نيري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني سيچاني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضرورت طراحي و پياده سازي سيستم هاي ارزيابي عملکرد در مراکز تحقيق و توسعه، يکي از مسایل مبرم و حياتي امروز صنايع کشور است. تاکنون بيشتر از روش هاي تصميم گيري چند معياره براي ارزيابي پروژه هاي R&D در مراحل مختلف از چرخه عمرشان بهره گرفته شده است. رويکرد اين تحقيق، توسعه مدل تحليل پوششي داده ها از طريق تلفيق با روش کارت امتيازي متوازن است. ورودي ها و خروجي ها براي مدل يکپارچه DEA-BSC از «کارت امتيازي متوازن براي پروژه هايR&D » به دست آمده است. افزايش قابليت اعتماد به معيارهاي ورودي و خروجي، بهبود کارايي محاسبه شده براي واحدها و توازن ميان کارايي و اثربخشي واحدها به عنوان اهداف اصلي رويکرد يکپارچه DEA-BSC مورد نظر است.
اين مدل به صورت مطالعه موردي در يکي از مراکز تحقيقاتي براي پروژه هاي R&D پياده سازي شده است. همان طور که از نتايج حل مدل  DEA-BSC استنباط مي شود، هم افزايي کارت امتيازي متوازن و تحليل پوششي داده ها براي پروژه هاي تحقيق و توسعه موجب دست پيداکردن به اهداف استراتژيک مورد نظر هر پروژه، ايجاد توازن و موجب دست پيداکردن به اهداف استراتژيک مورد نظر هر پروژه، ايجاد توازن و بهينه سازي استفاده از منابع در توليد خروجي هاي مطلوب مي شود.