مقاله طراحي يک رويتگر تطبيقي مقاوم و غير شکننده با خطاي فيلتر شده PI براي دسته اي از سامانه هاي غيرخطي تاخيردار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در كنترل از صفحه ۴۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: طراحي يک رويتگر تطبيقي مقاوم و غير شکننده با خطاي فيلتر شده PI براي دسته اي از سامانه هاي غيرخطي تاخيردار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رويتگر غير خطي
مقاله سامانه هاي تاخيردار
مقاله رويتگر تطبيقي
مقاله تخمين مقاوم
مقاله طراحي مقاوم
مقاله نابرابري هاي ماتريسي خطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورقلي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جوهري مجد وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله مساله تخمين همزمان پارامتر و حالت در سامانه هاي داراي عدم قطعيت تاخيردار با حضور اغتشاش در بهره رويتگر مورد بررسي قرار گرفته است. فرض بر آن است که سامانه نسبت به پارامترهاي نامعلوم خطي و نسبت به متغيرهاي حالت غير خطي باشد. يک رويتگر غيرخطي تطبيقي مقاوم و غير شکننده با خطاي فيلتر شده تناسبي-انتگرالي (PI) براي تخمين همزمان بردارهاي پارامتر و حالات سامانه طراحي شده و پايداري آن بر پايه روش لياپانوف استخراج گرديده است. بهره بهينه اين رويتگر به طوري که بتوان اثر اغتشاش را در تخمين کمينه نمايد، از ميان مجموعه جوابهايي که مي تواند شرايط پايداري رويتگر را فراهم کند به روش نابرابري هاي ماتريسي خطي به دست آورده مي شود. يک مثال عددي به منظور نشان دادن تاثير روش پيشنهادي ارايه و نتايج شبيه سازي آن گزارش گرديده است.