مقاله طراحي يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي نيوکينزي براي اقتصاد ايران به عنوان يک کشور صادر کننده نفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۸۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: طراحي يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي نيوکينزي براي اقتصاد ايران به عنوان يک کشور صادر کننده نفت
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکتب نيو کينزي
مقاله مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي
مقاله اقتصاد صادر کننده نفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متوسلي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي ايلناز
جناب آقای / سرکار خانم: شاه مرادي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: كميجاني اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، سعي شده است با بهره گيري از آموزه هاي مکتب نيوکينزي، يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي براي اقتصاد ايران ساخته شود. در ساخت مدل، توجه خاصي به ويژگي وابستگي اقتصاد ايران به صادرات نفت شده است و نفت و درآمدهاي حاصل از صادرات آن، هم به عنوان بخشي مجزا و هم، به صورت يکي از منابع تامين مالي بودجه دولت ظاهر شده است.
مانند تمام مدلهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي نيو کينزي، در اين مدل نيز انعطاف ناپذيري هاي اسمي وجود دارد و رقابت انحصاري حاکم است. چهار شوک: بهره وري، درآمدهاي نفتي، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاري در اقتصاد ايران در مدل تعريف شده اند.
نتايج حاصل از حل و مقدار دهي (کاليبراسيون) مدل، حکايت از نزديکي گشتاورهاي متغيرهاي حاضر در مدل و گشتاورهاي داده هاي واقعي اقتصاد ايران دارد. همانند دنياي واقع، نتايج مدل ارايه شده نيز حکايت از نوسان بيشتر سرمايه گذاري خصوصي نسبت به توليد غير نفتي و نوسان کمتر توليد غير نفتي در مقايسه با مصرف خصوصي دارد.
همچنين توابع عکس العمل آني متغيرهاي توليد غير نفتي و تورم در برابر شوک ها نشان مي دهد که مطابق با انتظارات تئوريک و مشاهدات دنياي واقعي، توليد غير نفتي در برابر شوک هاي بهره وري، درآمدهاي نفتي، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت افزايش مي يابد. با ذکر اين نکته که پس از گذشت چند دوره، اثر برون راني مخارج دولتي سبب کاهش توليد غير نفتي مي شود. همچنين تورم در برابر تمام شوک ها به غير از شوک بهره وري افزايش يافته و از مقدار باثبات خود، دور مي شود.