مقاله طراحي پرسشنامه سنجش سبک زندگي در سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پايش از صفحه ۹۱ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: طراحي پرسشنامه سنجش سبک زندگي در سالمندان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسشنامه
مقاله سبك زندگي
مقاله سالمند
مقاله روايي
مقاله پايايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسحاقي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زادگان زيبا
جناب آقای / سرکار خانم: بابك آناهيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با بهبود مراقبت هاي پزشكي و كاهش مرگ و مير، جمعيت جهان و ايران به سوي كهنسالي در حركت است. سبك زندگي، به دليل قابليت آن در پيشگيري از بيماري ها، ارتقاي سطح كيفي زندگي، افزايش اميد به زندگي و بهبود سلامت جسم و روان، از اهميت والايي برخوردار است.
اين مطالعه براي طراحي ابزار مناسب سنجش سبك زندگي سالمندان انجام گرفت. مطالعه از نوع ترکيبي و هدف آن ابزارسازي بود که در سال هاي ۸۷ـ۱۳۸۶ در شهر اصفهان انجام شد. پس از مطالعه منابع، بررسي پرسشنامه هاي مشابه و مصاحبه با سالمندان و كارشناسان خبره، بانک سوالات تهيه و پرسشنامه اوليه ساخته شد و مورد ويرايش و ارزيابي روايي قرارگرفت. سپس مطالعه اوليه با ۳۰ سالمند كه به روش نمونه گيري آسان انتخاب شدند، انجام گرفت تا ضريب آلفاي کرونباخ تعيين گردد. براي تقليل داده ها (Data reduction) از روش تحليل عاملي (Factor analysis)، روش مولفه هاي اصلي (Principal component) و براي گزارش يافته ها از آمار توصيفي و تحليلي و نرم افزار  SPSS15استفاده شد.
پرسشنامه سنجش سبک زندگي سالم در سالمندان داراي ۱۵ سوال در حيطه پيشگيري، ۵ سوال در حيطه فعاليت جسمي، ورزش، تفريح و سرگرمي، ۱۴ سوال در حيطه تغذيه سالم، ۵ سوال در حيطه مديريت تنش و ۷ سوال در حيطه روابط اجتماعي و بين فردي است. روايي صوري و محتوايي آن تاييد و ضريب آلفاي کرونباخ برابر ۰٫۷۶ محاسبه شد. اين ابزار، با توجه به خلاصه بودن، تعداد كم سوالات، سادگي جملات و همچنين روايي و پايايي مناسب، در جمعيت سالمندان قابل استفاده است و مي تواند براي ارزيابي سبک زندگي و برنامه ريزي سلامت آنها به کار گرفته شود.