مقاله طراحي پرونده مصدومان حوادث غير مترقبه، گامي به سوي مديريت بحران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۴۰۰ تا ۴۰۹ منتشر شده است.
نام: طراحي پرونده مصدومان حوادث غير مترقبه، گامي به سوي مديريت بحران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلايا
مقاله ترياژ
مقاله مدارک پزشکي
مقاله مديريت ايمني از حوادث
مقاله مديريت اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانبخش مريم
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: حدادپور عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سيستم هاي بهداشتي در مديريت حوادث غير مترقبه با چالش هاي منحصر به فردي روبرو است که از جمله آن ها ترياژ و درمان تعداد وسيعي از مصدومان و نيز مديريت اطلاعات آنان مي باشد. تضمين مستندسازي مصدومان به شيوه اي صائب به عنوان مقدمه مديريت اطلاعات و ترياژ و درمان کارآمد آنان مستلزم پرونده پزشکي مناسب و قابل استفاده در حوادث غير مترقبه است. زيرا پرونده پزشکي که در حالات عادي براي بيماران مورد استفاده واقع مي شود، در موارد اضطراري و وقوع حوادث موثر نبست و کاربردي پيچيده خواهد داشت. بنابراين هدف از انجام پژوهش حاضر طراحي پرونده پزشکي مصدومان حوادث غير مترقبه است که به وسيله آن بتوان در هنگام وقوع حوادث به سهولت و سرعت به مستندسازي اطلاعات و ترياژ مصدومان پرداخت.
روش بررسي: مطالعه حاضر توصيفي و از نوع کاربردي است. محيط انجام پژوهش کتابخانه ها، مقالات تاييد شده در بانک هاي اطلاعاتي و منابع اينترنتي بود. طي بررسي سازمان هاي مسوول رسيدگي به مصدومان حوادث غير مترقبه در اصفهان محرز شد که در حال حاضر پرونده پزشکي براي مستندسازي وضعيت مصدومان وجود ندارد. بنابراين ابتدا مراکز مختلفي که در دنيا مسوول گردآوري و سازماندهي اطلاعات مصدومان حوادث غير مترقبه اند، مشخص شدند و ضمن مطالعه تجربيات آن ها، داده هاي مورد نياز پرونده پزشکي در حوادث غير مترقبه از متون علمي چاپي و الکترونيکي جمع آوري گرديد، سپس پارامترهاي ضروري پرونده پزشکي در حوادث غير مترقبه با بهره گيري از ۲ الگوي آمريکايي و اروپايي استخراج شد.
يافته ها: با توجه به شرايط و استانداردهاي کشوري، الگوي مناسبي براي پرونده مصدومان حوادث غير مترقبه در دو محور ويژگي هاي فيزيکي و عناصر اطلاعاتي با همکاري مرکز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشکي استان اصفهان طراحي و ارايه گرديد.
نتيجه گيري: از آن جا که در عمليات امداد حوادث غير مترقبه پرونده پزشکي بايد ساده، گويا و قابل استفاده باشد، پرونده پزشکي که در حالت عادي براي بيماران در بيمارستان ها استفاده مي شود براي مصدومان حوادث غير مترقبه کارآيي ندارد. در الگوي پيشنهادي، پرونده طراحي شده فرمي ساده و گويا است که در زمان بروز حادثه امکان مستندسازي اطلاعات مصدومان را فراهم مي سازد و مرجعي سريع براي دسترسي به مهم ترين اطلاعات فوريتي باليني، اجرايي و آماري حوادث غير مترقبه خواهد بود.