مقاله طراحي چارچوب مفهومي ارزشيابي برنامه هاي يادگيري الکترونيکي در موسسات آموزش عالي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱۹۱ تا ۲۰۱ منتشر شده است.
نام: طراحي چارچوب مفهومي ارزشيابي برنامه هاي يادگيري الکترونيکي در موسسات آموزش عالي ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري الکترونيکي
مقاله الگوهاي ارزشيابي
مقاله آموزش عالي
مقاله عوامل مؤثر در ارزشيابي
مقاله معيارها و شاخص ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اناري نژاد عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ساكتي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: صفوي سيدعلي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي اين مقاله ارایه يک چارچوب مفهومي براي ارزشيابي برنامه هاي يادگيري الکترونيکي است که با بررسي گسترده پيشينه تحقيقات در زمينه ارزشيابي يادگيري الکترونيکي، ۹ سوال اساسي مورد تاکيد قرار گرفت و بر اساس آنها هفت رويکرد ارزشيابي يادگيري الکترونيکي به شرح زير شناسايي گرديد: رويکرد مورد پژوهي، رويکرد مقايسه با شيوه آموزش سنتي، رويکرد ارزيابي ابزارهاي پژوهشي مورد استفاده، رويکرد ارزشيابي بازگشت سرمايه، رويکرد مدل هاي ترازيابي، رويکرد ارزشيابي محصول و رويکرد ارزشيابي عملکرد. در اين مقاله پس از بررسي بسياري از مدل ها و چارچوب هاي يادگيري الکترونيکي مطرح شده توسط محققان و يا موسسات آموزش عالي، مولفه هاي مشترک آنها بر اساس سه معيار الف) پشتوانه علمي، ب) تواتر و تجربه استفاده بين المللي و ج) در دسترس بودن اطلاعات آنها به عنوان عوامل اصلي مدل پيشنهادي با الهام از مدل خان (۲۰۰۱) برگزيده شدند که عبارتند از: سازمان، مديريت، فناوري، جنبه هاي آموزشي، طراحي محيط ارایه، خدمات پشتيباني، ارزشيابي و ملاحظات اخلاقي. آنگاه از طريق اعتبارسنجي با استفاده از نظرات ۳۰ نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزهIT  و به ويژه يادگيري الکترونيکي در سطح آموزش عالي کشور، چارچوب مفهومي اوليه مبتني بر عوامل، ملاک ها و نشانگرهاي مورد نظر براي ارزشيابي يادگيري الکترونيکي در موسسات آموزش عالي ايران طراحي و معرفي گرديده است.