مقاله طراحي کنترل کننده فازي عصبي مبتني بر تابع انرژي براي STATCOM به منظور بهبود پايداري گذرا در سيستم تک ماشينه با باس بي نهايت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۳۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: طراحي کنترل کننده فازي عصبي مبتني بر تابع انرژي براي STATCOM به منظور بهبود پايداري گذرا در سيستم تک ماشينه با باس بي نهايت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايداري گذرا
مقاله STATCOM و تابع انرژي لياپانوف
مقاله فازي عصبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: اباذري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عرب غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله يک کنترل کننده فازي عصبي براي جبران کننده سنکرون استاتيکي (STATCOM) به منظور افزايش زمان بحراني رفع خطا و ميرايي بهتر نوسانات سيستم بعد از يک خطاي اتصال کوتاه ارايه شده است. براي تحقق اين ايده در ابتدا يک کنترل کننده بر اساس تابع انرژي لياپانوف طراحي مي گردد، براي غلبه بر نامعيني هاي سيستم و به دليل پيچيدگي محاسبات يک کنترل کننده فازي عصبي پيشنهاد مي گردد. شبکه عصبي در اينجا قوانين و توابع عضويت سيستم فازي را مشخص مي کند. براي بدست آوردن اطلاعات آموزش دهنده شبکه عصبي از الگوهاي آموزشي مربوط به کنترل کننده تابع انرژي در نقاط کار مختلف استفاده شده است. اين کنترل کننده به واسطه فازي بودن مقاوم در نامعيني و به دليل عصبي بودن داراي قابليت آموزش پذيري مي باشد. نتايج شبيه سازي روش طرح شده بر روي سيستم تک ماشينه با باس بي نهايت (SMIB) درستي اين روش را تاييد مي کند.