سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی وکیلی –
احمد دارابی –

چکیده:

هدف از این پروژه آنالیز تنش وتغییر شکل وتحلیل و بررسی نتایج آن و سعی و تلاشی در ارائه یک طرح و مدل بهینه سازی شده نسبت به طرح اصلی و مورد استفاده در سیستم می باشد . باید توجه داشت که این طرح بهینه شده با توجه به اطلاعات کسب شده ومنابع در دسترس و استانداردهای کلی سازه های مکانیکی می باشد ودر این طرح فقط موارد تنش و تغییر شکل سازه معیار طراحی بهینه سازی قرار گرفته است . قابل ذکر است که با در نظر گرفتن ملاحظات دیگری، که مربوط به شر ایط دی نامیکی وهیدرولیکی وموارد دیگر که خارج از بحث ما بوده است، ممکن است طرح پیشنهادی نیاز به اصلاحاتی داشته است . این پروژه در هفت فصل تدوین شده است که در فصل اول برای آشنایی عموم وعلاقه مندان مقداری درباره کل نیروگاه ومجموعه ومتعلقات آن و وظایفوعملکرد هر یک توضیح داده شده است . در فصل دوم پروژه به بررسی وآشنایی با شیر پروانه ای به عنوان یکی از اجزا نیروگاه که بحث اصلی و مبنای کار ما می باشد به طور مفصل تر و دقیق تری پرداخته شده است . درفصل سوم به شرح و توضیح تست های شیر پروانه ای و نحوه انجام و شرای ط آن پرداخته ایم که جا دارد که بدین نکته اشاره شود که انجام این تست ها و نتایج حاصل از آن مبنای کار طراحی وبهینه سازی ما بوده است و مدل های ساخته شده تحت این تست ها آزمایش گردیده ومورد تأیید و استفاده قرار می گیرند . در فصل چهارم به بررسی وآنالیز بدنه ش یر پروانه ای می پردازیم که در اینجا مدل سازی مربوطه بانرم افزار المان محدود ANSYS ص ورت می گیرد که این مدل سازی به صورت پارامتریک تهیه شده است که قابلیت تغییر پارامترها وابعاد ( البته درصورتیکه این تغییرات معقول باشد ) در آن منظور گردیده است که این کار اگر چ ه م د ل سازی را دشوار وپیچیده می ساخت و وقت بسیاری در این زمینه به خود اختصاص داده وحجم زیادی از کار پروژه را شامل گردیده و توان و حوصله زیادی را می طلبد، ولی باعث می گردد که تکرار ومدل سازی در موارد مختلف و برای ابعاد طرح های جدید میسر گردد وبالاخص بهینه سازی شیر را به نحو احسن وبه صورت آسان تری میسر سازد . فصل پنجم به بررسی و آنالیز دیسک شیر پروانه ای پرداخته شده و همچون بدنه شیر این تست نیز به صورت برنامه پارامتریک مدل سازی شده و تحلیل آن نرم افزار ANSYS ص ورت گرفته وشرایط تست های فشار ونشتی برای بدست آ وردن نتایج و طراحی بهینه سازی اعمال شده است . فصل ششم نیز به بحث بهینه سازی پرداخته شده و از مدل های بدنه و دیسک شیر در فصول چهارم وپنجم استفاده شده است و طرح ومدل بهینه در رنج تنش وتغییر شکل مجاز ارائه گردیده است . فصل هفتم به نتیجه گیری و ارائه خلاصه ای از نتایج و بیان دستاوردهای حاصله اختصاص یافته است .