سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن فلاح – استادیار دانشگاه امام حسین ( ع )

چکیده:

سیستم های مدیریت تولید پیشرفته عموما بر اساس رویکردهای شناخته شده ای از قبیل MRP ، JIT و OPT طراحی و پیاده سازی شده اند . مبانی و مفاهیم فلسفی، تکنیک ها، نقاط قوت و ضعف رویکردهای فوق در منابع علمی متعددی آورده شده است . روش IMPOS با بهره گیری از نقاط قوت و اجتناب از معایب رویکردهای رایج و با هدف یکپارچه سـازی برنامـه ریـزی مـواد و زمان بندی عملیا ت طراحی و توسعه یافته است . مفاهیم، ویژگی ها و مزیـت هـای روش IMPOS در چنـدین مقالـه منتـشره در مجلات معتبر علمی خارجی و کنفرانس های بین المللی در سال های ۵۹۹۱ تا ۲۰۰۲ میلادی توسط نگارنده این مقاله تشریح شـده است . در این مقاله ابتدا به اختصار بـه بیـان برخـی از مفـاهیم روش IMPOS و مقایـسه آن بـا روش MRP پرداختـه و سـپس
نرم افزاری که بر اساس IMPOS توسعه یافته است معرفی می گردد . تـلاش هـایی نیـز بـرای پیـاده سـازی و بکـارگیری سیـستم نرم افزاری طراحی شده در واحد های صنعتی صورت گرفته است که از این منظـر اولـین تجربـه کـاربردی روش IMPOS در محیط های واقعی تولیدی محسوب می گردد .